تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب

ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,بررسی ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,پایان نامه ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,پروژه ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,دانلود ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,درباره ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب

دانلود فایل

تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب چكیده انتخاب روش آبیارى مناسب در هر پروژه یكى ازكارهاى مهم در روند انجام مطالعات مى‌باشدكه بطوركلى براساس شرایط فنى، اقتصادى و اجتماعى صورت مى‌پذیرد. در این ارتباط شناخت ویژ‌گیها و مزایا و معایب هر یك از سیستمهاى آبیارى از یكسو و اگاهى از مشخصات هر پروژه به لحاظ وضعیت توپوگرافیك اراضى، خصوصیات مختلف خاك، شرا یط اقلیمى، كمیت و كیفیت اب، نوع محصول، نیروى انسانى مورد نیاز، مهارت زارعین و زمینه‌هاى فرهنگى پذیرش روش‌هاى نوین آبیارى و نهایتا انجام بررسی‌هاى اقتصادى از سوى دیگر حائز اهمیت مى‌با‌شد. دستورالعمل ارائه شده درمقاله حاضر بمنظور انتخاب سیستم‌هاى ا بیارى تحت فشار بخصوص انواع روشهاى ا بیارى بارانى، در پروژه‌هاى ابیاری و زهكشى، مبتنى بر تعیین درجه تاثیر پارامترهاى فوق‌الذكر و میزان محدودیتى كه ایجاد می‌كند تهیه گردیده است. به عبارت دیگر پارامترهاى مربوطه از حالت كیفى به كمى تبدیل شده و نقش و وزن انها در انتخاب هر یك از روش‌هاى آبیارى با عدد یا امتیاز مشخص كه مفهوم خاصى را بیان مى‌كند مورد بررسى قرارگرفته است. نهایتا حاصل بررسی‌هاى انجام شده به صورت جمع جبرى امتیازات مربوط به تائیر هر پارامتر تعیین گردیده و سیستمهاى آبیارى مناسب به ترتیب اولویت، مشخص مى‌شوند كه این امر نگرشى تازه به نحوه انتخاب سیستم‌ها بوده و علاوه بر بالا بردن دقت كار مى‌تواند منجر به یكسان شدن (تیپ شدن) این نحوه انتخاب در سرتا سركشور به عنوان یك ضابطه گردد. 1- مقدمه همانطوركه در چكیده این مقاله ذكر گردید یكى از موارد مهم در مطالعه و طراحى شبكه‌هاى آبیارى انتخاب روش آبیارى مناسب مى‌باشد. در این ارتباط پارامترهاى متعددى دخالت دارند كه مهمترین انها وضعیت اقلیمى، وضعیت توپوگرافى، مشخصات خاك ، مشخصات اب، نوع محصول، شرایط تامین انرژى، زمینه‌هاى فرهنگى، وضعیت نیروى انسانى، وضعیت بهره بردارى و نگهدارى و بالاخره هزینه‌ها در هر طرح مى‌باشد. میزان تاثیر و یا بعبارتى نوع محدودیتى كه هر یك از این پارامترها در انتخاب روش آبیارى مناسب ایجاد مى‌كند ممكن است به یكى از سه حالت زیر باشد: الف: میزان محدودیت‌ها در حدى باشدكه فقط استفاده از سیستم‌هاى آبیاری تحت فشار پاسخگو بوده و سایر روشهاى آبیارى غیر عملى و یا غیر اقتصادى باشد. ب: میزان محدودیتها بنحوى باشدكه استفاده از روشهاى مختلف آبیارى میسر بوده و باید در شرایط فنى یكسان بین آبیارى تحت فشار و آبیارى ثقلى هركدام را كه عملى‌تر و اقتصادى تر باشد برگزید. ج: محدودیت‌هاى خاص مربوط به اهداف برخى پروژه‌ها كه در واقع ارتباط مستقیم به امر آبیارى نداشته، بلكه سیستم آبیارى تحت فشار را برای منظورهاى خاص ضرورى مى‌سازد (نظیر استفاده از آبیارى بارانى براى كنترل یخبندان). با توجه به موارد فوق نحوه برخورد با پارامترهاى ذكر شده در پروژه‌هاى مطالعاتى در حال حاضر به این صورت است كه وضعیت اجزاء این پارامترها بررسى كیفى شده و نتیجه امر در گزارشات مربوطه منعكس می‌گردد. در نهایت نیز با یك جمع بندى كلى روش آبیارى مورد نظر براى طرح انتخاب مى‌شود. در دستورالعمل ارائه شده درمقاله حاضر به منظور انتخاب دقیق تر و صحیح تر روشهاى آبیارى مناسب در طرحهاى آبیارى و زهكشى‌ها بخصوص انواع سیستم‌های آبیارى بارانى) تك‌تك اجزاء هر پارامتر در رابطه با هر روش آبیارى مورد بررسى قرارگرفته و متناسب با درجه تاثیر آنها امتیاز مشخصى براى هر روش آبیارى درنظر گرفته شده است. این امتیازات كه تعریف آنها متعاقباً ارائه مى‌گردد، براى كلیه پارامترها جداول جداگانه‌اى منعكس گردیده و طراح مى‌تواند با استفاده از این جداول وضعیت پارامترهاى پروژه مورد نظر خود را سنجیده و امتیازات مربوطه را در جدول جمح‌بندى نهایى وارد نماید. پس از جمع جبرى امتیازات مربوط به تاثیر هر پارامتر سیستم‌هاى آبیارى مناسب آن پروژه (به ترتیب اولویت) مشخص مى‌گردد. 2- مواد و روشها 2- ا- امتیازات مربوط به محدوده اثر پارامترها میزان تاثیر پارامترهاى مختلف با استفاده از ارقام (3+) تا (3-) بشرح زیر تفكیك كردیده است. (3+) اثر بسیار مطلوب و تائید كننده جهت استفاده از سیستم آبیاری مربوطه. (1+) اثر خوب در كاربرد سیستم آبیارى مربوطه. (1+) اثر مثبت معمولى در كاربرد سیستم آبیارى مربوطه. (0) پارامتر غیرمؤثر در انتخاب سیستم آبیارى در پروژه مورد بررسى. (1-) اثر منفى در انتخاب سیستم آبیارى در حد مختصر (2-) اثر منفى در حد احتراز از انتخاب سیستم آبیارى مربوطه تا حد امكان. (3-) اثر منفى شدید به لحاظ پایین افتادن بیش از حد راندمان سیستم آبیارى یا بالا رفتن بیش از حد هزینه‌ها و نهایتاً عدم توصیه سیستم آبیارى مربوطه. (*) اثر منفى در حد مردود شناختن سیستم آبیارى مربوطه در پروژه مورد بررسى. همانطوركه ملاحظه مى‌گردد دامنه وسیعى از وضعیت تاثیر هر پارامتر در انتخاب روش هاى آبیارى مناسب (بخصوص سیستمهاى آبیارى بارانى) در نظرگرفته شده و كارشناس طراح مى‌تواند تا حد امكان درجه دقت خود رابالا ببرد. بعبارت دیگر ارقام یا امتیازات مثبت و منفى كه خنثى كننده یكدیگر هستند داراى وزن بوده و در واقع شدت اثر هر پارامترا مثبت یا منفى مد نظر گرفته است. به عنوان مثال اراضى داراى نفوذپذیرى خیلى زیاد براى آبیارى ثقلى بسیار نامناسب بوده و در چنین زمین‌هایى استفاده از سیستمهاى آبیارى بارانى قابل توصیه و مورد تاكید است، لذ ا پارامتر نفوذپذیرى در جدول مربوطه با نظر طراح رقم (3-) یا (2-) را براى استفاده از روش آبیارى ثقلى و امتیاز (2+) یا (3+) را براى كاربرد آبیارى بارانى به خود اختصامی مى‌دهد. علاوه بر این در مواردى نظیر نفوذپذیرى كمتر از 3 میلیمتر در ساعت كه كاربرد آبیارى بارانى عملى نبوده و قابل قبول نمى‌باشد علامت (*) در جدول مربوطه وارد شده و در واقع اثر سایر پارامترها را از بین برده و استفاده از سیستم آبیارى مربوطه را منتفى مى‌سازد. همانطوركه قبلا نیز ذكر شد در جداول تهیه شده دستیابى به سیستمهاى آبیارى تحت فشار مناسب هر طرح (بخصوص انواع سیستم‌های آبیارى بارانى) مدنظر بوده و جایگاه آبیارى ثقلى فقط در حد مقایسه با روشهاى تحت فشار پیش‌بینى شده است. تنوع روش های آبیاری و عوامل مختلف تأثیر گذار بر كار ایی سیستم های آبیاری و توسعه روز افزون آنها، انتخاب روش آبیاری مناسب، بخصوص در مراحل اولیه مطالعات را برای طراحان شبكه های آبیاری بسیار دشوار نموده است . در این تحقیق كلیه عوامل مهم و مؤثر برروش های آبیاری استخراج گردیده و میزان تأثیر هر یك بر سیستمهای آبیاری ثقلی، قطره ای و شش سیستم متداول آبیاری بارانی بااستفاده از روش امتیاز دهی، ارزش گذاری شده است. گزینه برتر براساس بالاترین امتیاز حاصل از ج مع جبری امتیازات هر یك از عوامل كه مقدار صحیحی بین 3- الی 3+ می گیرند، انتخاب می شود . از مزایای این روش كاربری آسان و عدم نیاز به اطلاعات زیاد و یا طراحی ، عملكرد سریع این روش در گزینش و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه های مطالعات می باشد . در انتهای مقاله نمونه ای از نتایج گزینش سیستم آبیاری یكی از طرحهای موجود ارائه گردیده است. مقدمه محدودیت منابع آب و رشد روز افزون جمعیت، کشورهای جهان را به بالا بردن تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح و بهره وری بهینه از منابع آب و خاك با استفاده از روش های نوین آبیاری سوق داده است . با پیشرفت علم آبیاری و توسعه فنون ساخت تجهیزات آنها، بخصوص در آبیاری تحت فشار، روشهای جدید جهت افزودن راندمان آبیاری در شرایط مختلف ابداع گردید . بطور کلی سیستمهای آبیاری متد اول به دو دسته تحت فشار و ثقلی تقسیم بندی می شوند . سیستم آبیاری تحت فشار شامل آبیاری بارانی و قطره ای است و سیستم آبیاری ثقلی، بطور کل ی ، شامل آبیاری نواری، شیاری و کرتی می باشد . انتخاب این سیستم برای هر طرح باید به گونه ای انجام پذیرد که ضمن به حداکثر رسا ندن راندمان استفاده از آب و تطابق کامل با شرایط منطقه، هزینه ها و مشکلات بهره برداری و نگهداری را به حداقل برساند. عدم گزینش صحیح سیستم آبیاری مناسب برای یک شبکه آبیاری، بخصوص در سیستم های آبیاری تحت فشار که به تجهیزات خاصی نیاز دارند، موجب اتلاف وقت و هزینه بسیار در مراحل مختلف طراحی و اجرا، و چه بسا غیر اقتصادی شدن طرح گردیده و در نتیجه موجب عدم بهره برداری بهینه و اتلاف منابع ارزشمند آب و خاك منطقه خواهد شد . در مراحل اولیه مطالعات شبکه آبیاری، معمولاً بدلیل کمبود اطلاعات و همچنین عدم پیشرفت طراحی ها و از طرفی تنوع سیستم های آبیاری، بخصوص در آبیاری بارانی، انتخاب گزینه های برتر جهت ادامه مطالعات بسیار دشوار و وقت گیر می باشد . در روش ارائه گردیده می توان با استفاده از آمار و اطلاعات پایه و عمومی از منطقه طرح شامل اطلاعات آب، هوا، خاك و الگوی کشت و همچنین شر ایط اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه نسبت به انتخاب گزینه های مناسب و طبقه بندی آنها از میان شش روش آبیاری بارانی متداول و مقایسه آنها با روشهای آبیاری ثلقی و قطره ای اقدام نمود . این روش قابل توسعه برای کلیه روشهای آبیاری خواهد بود. عوامل مؤثر در انتخاب یک روش آبیاری عوامل مؤثر در گزینش سیستم آبیاری مناسب، به دو دسته کلی عوامل طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شوند . عوامل طبیعی عبارتند از عوامل مربوط به آب، هوا، خاك و توپوگرافی اراضی و همچنین نوع محصول (الگوی کشت ). عوامل غیر طبیعی شامل عوامل مربوط به مسائل اجتماعی، فره نگی، نیروی انسانی مورد نیاز، وضعیت بهره برداری و نگهداری و همچنین سیاست و حمایت کلی دولت می باشد . در روش ارائه گردیده، 12 عامل کلی مؤثر بر کلیه روشهای آبیاری که به 26 عامل جزئی تفکیک گردیده اند، در نظر گرفته شده است . در این روش تحقیق عوامل فوق در خصوص هشت روش متداول آبیاری (Hond متحرك ، (Solid Set) ثقلی و آبیاری قطره ای و شش روش آبیاری بارانی شامل، آبیاری بارانی کلاسیک ثابت (Linear و خطی (Center Pivot) عقرب ه ای ، (Rain Gun) و قرقره ای ، (Solid Roll) آبفشان خطی ، Move) بررسی، تحلیل و امتیاز گذاری شده اند. نظر به تعدد عوامل و روشهای آبیاری در نظر گرفته شده و با توجه به Move) محدودیت های ارائه مقاله، در ادامه عوامل در نظر گرفته شده به اختصار معرفی می گردند ( جهت اخذ اطلاعات بیشتر به کتب مرجع در زمینه طراحی سیستم های آبیاری و منابع معرفی شده در انتهای مقاله مراجعه فرمائید). -1 شرایط اقلیمی منطقه: شامل فاکتورهای سرعت باد و دمای هوا -2 وضعیت توپوگرافی : شامل پارامترهای شیب عمومی، شیب موضعی و همچنین عوامل طبیعی یا مصنوعی موجود در اراضی می باشد. -3 شرایط تأمین انرژی: این عامل نشان دهنده اختلاف ارتفاع بین اراضی و منبع تأمین آب می باشد. -4 مشخصات خاك : مهمترین پارامترهای خاك زراعی که در انتخاب سیستم آبیاری بسیار مؤثر بوده و همچنین قابل اندازه گیری می باشند، عبارتند از نفوذ پذیری و ظرفیت زراعی یا ظرفیت نگهداری آب و خاك. هدایت الکتریکی ، (PH) -5 کیفیت آب آبیاری: پارامترهای در نظر گرفته شده عبارتند از: غلظت مواد معلق، اسیدیته یا شوری آب، میزان غلظت سدیم و کلرور و همچنین غلظت مواد بیولوژیک و باکتریها. -6 کمیت آب آبیاری : این عامل نسبت اراضی قابل کشت را به میزان آب قابل دسترس جهت آبیاری می سنجد که در دو عامل مهم مورد بررسی قرار گرفته است . اولین عامل نسبت اراضی به میزان آب موجود را براس اس هیدرومدول یک مقایسه نموده و در عامل دوم راندمان آبیاری هر یک از سیستمها مقایسه شده است. -7 نوع محصول : الگوی کشت برای یک طرح شبکه آبیاری براساس عوامل مختلف فنی، اقتصادی، فرهنگی و طبیعت منطقه انتخاب می گردد که 3 عامل عمق توسعه ریشه، ارتفاع محصول و همچنین میزان تراکم کشت در انتخاب سیستم آبیاری مناسب مؤثر می باشند. -8 زمینه های فرهنگی : نگهداری و بهره برداری صحیح از روش های نوین آبیاری به سطح فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه و عامل امنیت بستگی زیادی دارد که وجود سوابق قبلی استف اده از این سیستمها در منطقه، از جنبه های مثبت و توجیه کننده خواهد بود. -9 نیروی انسانی : نیروی انسانی مورد نیاز به دو دسته، متخصص و ماهر و همچنین نیمه ماهر و کارگر تقسیمم میگردند که بهره برداری از سیستمهای آبیاری مکانیزه به نیروی متخصص بیشتری نیاز خواهد داشت.

 • پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

  پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی,دانلود پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی دانلود فایل دانلود پایان نامه و پروژه پایانی پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در…

 • پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و ابراز وجود در نابینا و بینا

  ابراز وجود در نابینا و بینا,ایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی,پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و ابراز وجود در نابینا و بینا,سبک های دلبستگی و ابراز وجود در نابینا و بینا,مقایسه سبک های دلبستگی و ابراز وجود در نابینا…

 • پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

  ایجاد طعم گوشتی,پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده,پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن,تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن,ساختار و ویژگیهای پروتئین…

 • مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان

  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان دانلود فایل مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان در 12 صفحه ود قابل…

 • مقاله بهره وری در شبکه بانکی

  مقاله بهره وری در شبکه بانکی دانلود فایل بخشهایی از متن: دولت نهم از همان ابتدای تشکیل یکی از مهمترین برنامه های اقتصادیش را، اصلاح نظام بانکداری و سیاستگداری های اساسی و جدید در این بخش قرار داد. به نحوی…

 • یكی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.

  حسابرسی,یكی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی. دانلود فایل چكیده: این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می كنیم…

 • پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)

  پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) دانلود فایل پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)…

 • بررسی جرم آدم ربایی

  بررسی جرم آدم ربایی دانلود فایل بررسی جرم آدم ربایی آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد كه در برخی موارد برای مطلق آدم…

 • مبانی نظری و فصل دوم اختلال های ارتباطی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال های ارتباطی,مبانی نظری و فصل دوم اختلال های ارتباطی دانلود فایل مبانی نظری و فصل دوم اختلال های ارتباطی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه…

 • ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS

  ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS دانلود فایل ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS چکیده MANET مجموعه­ای از ایستگاه­های موبایل بی­سیم است که تعداد محدودی منابع دارد که…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا)

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا),پروژه کارافرینی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا),توجیه اقتص,دانلود پروژه کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا),دانلود کارآفرینی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا),طرح توجیه فنی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا),طرح توجیهی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا),کارآفرینی کارگاه…

 • سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی

  سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی دانلود فایل سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی عنوان مقاله بررسی حملات به شبکه های اجتماعی فهرست مطالب چکیده. 1 مقدمه. 2 فصل اول. 6 حملات زیرساختی و مخرب.. 6…

 • مقاله بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده

  پروژه بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده,تحقیق بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده,دانلود تحقیق بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده,مقاله بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم…

 • مقاله چرخه عمر محصول

  تحقیق چرخه عمر محصول,مقاله چرخه عمر محصول دانلود فایل بخشهایی از متن: محصولات نیز همانند مردم دارای تولد، زندگی و مرگ هستند و اینکه آنها را باید با در نظر داشتن این مسئله تولید و عرضه نمود. حتی اگر یک…

 • کارآفرینی پروژه چینی مقصود

  پروژه چینی,کارآفرینی,کارآفرینی پروژه چینی مقصود دانلود فایل کارآفرینی پروژه چینی مقصود مقدمه(تاریخچه) محتمع چینی مقصود در سال1371  با سرمایه گذاری بخش خصوصی و بانک ملی در زمینه تولید چینی شروع بکار کرد.میزان سرمایه این شرکت 25 میلیارد ریال بوده که…

 • تحقیق بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان

  بازیهای کامپیوتری,بازیهای کامپیوتری و کودکان,بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان,تحقیق بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان,کودکان و نوجوانان دانلود فایل بازیهای کامپیوتری و کودکان و نوجوانان  25 ص فهرست مطالب : اثر بازیهای رایانه ای بر کودکان و نوجوانان 3…

 • زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)

  زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س),سیماى فاطمه(س) در روز قیامت,عوامل سیاسى غصب فدك‏,فاطمه(س) بعد از رحلت پیامبر(ص),فاطمه(س)‏ در كنار پدر,فاطمه(س)‏ همسر وفادار امیر مؤمنان(ع),فدك در طول تاریخ‏,گوشه اى از شخصیت صدیقه كبرى(س),محبت فراوان پیامبر(ص) نسبت به فاطمه(س),محورهاى هفتگانه خطبه…

 • مبانی و پیشینه نظری سواد رسانه ای (فصل دوم)

  مبانی و پیشینه نظری سواد رسانه ای (فصل دوم) دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری سواد رسانه ای (فصل دوم) در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • بررسی فنی و اقتصادی راه اندازی معدن گرانیت

  بررسی فنی و اقتصادی راه اندازی معدن گرانیت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه و پروژه کارآفرینی بررسی فنی و اقتصادی راه اندازی معدن گرانیت,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در…

 • سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه

  سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه دانلود فایل سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه چکیده در این مقاله، روش DATMS[1] برای شناسایی منابع حمله…

 • تحقیق تفسیر آیه الکرسی

  بررسی تفسیر آیه الکرسی,پایان نامه تفسیر آیه الکرسی,تحقیق تفسیر آیه الکرسی,تفسیر آیه الکرسی دانلود فایل تحقیق تفسیر آیه الکرسی قسمتی از متن: بسم الله الرحمن الرحیم وصل الله علی محمد وال الطاهرین وعجل فرج ال محمد اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ…

 • مقاله نگهداری شبکه فاضلاب

  مقاله نگهداری شبکه فاضلاب دانلود فایل نگهداری شبکه فاضلاب قسمتهایی از متن: شناسایی هدف اصلی از نگهداری شبکه فاضلاب در واقع تمیز نگهداشتن و جلوگیری از بروز گرفتگی در فاضلابروهاست . باید توجه داشت که گر چه سیستم جمع آوری…

 • بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO)

  بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پروژه بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی…

 • پروژه حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

  پروژه حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات,حسابداری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود پروژه حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات داراییهایی كه در روال…

 • پایان نامه - ماهواره ها

  پایان نامه - ماهواره ها دانلود فایل پایان نامه - ماهواره ها   مقدمه ماهواره‌ها امروز جایگاه ویژه ای نزد دولتها و نیز زندگی انسان ها دارند همه ساله، صدها ماهواره به فضا فرستاده شده و نقشهای فراوانی را ایفا می…

 • پایان نامه بررسی میکروپروسسور و میکروکنترلر 8051

  بررسی میکروپروسسور و میکروکنترلر 8051,پایان نامه بررسی میکروپروسسور,پایان نامه بررسی میکروپروسسور و میکروکنترلر 8051,میکروکنترلر 8051 دانلود فایل پایان نامه بررسی میکروپروسسور و میکروکنترلر 8051 مقدمه گرچه کامپیوترها تنها چند دهه‌ای است که با ما همراهند، با این حال تاثیر عمیق…

 • مقاله شعر و سیاست

  مقاله شعر و سیاست دانلود فایل مقاله شعر و سیاست قسمتهایی از متن: لیندا سو گرایمز  در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست كه تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است،…

 • بررسی رابطه میان بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطعه ابتدایی

  بررسی رابطه میان بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطعه ابتدایی دانلود فایل بررسی رابطه میان بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطعه ابتدایی با مقایسه تقریبی مدارسی که دانش آموزان بیش فعال در آن تحصیل می کنند…

 • بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی

  بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی,پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی  چكیده: هدف…

 • مقاله برآورد میزان آب صرفه جویی شده جهت برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب

  مقاله آمار,مقاله برآورد میزان آب صرفه جویی شده جهت برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب دانلود فایل برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب فهرست: چكیده:  1- مقدمه: 2-…

 • تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی

  تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش سازمانی در  25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پروژه بررسی ساختمان تار و سه تار

  پایان نامه بررسی ساختمان تار و سه تار,پروژه بررسی ساختمان تار و سه تار,تحقیق بررسی ساختمان تار و سه تار,دانلود پایان نامه بررسی ساختمان تار و سه تار,ساختمان تار و سه تار,مقاله بررسی ساختمان تار و سه تار دانلود فایل…

 • مقاله ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری

  مقاله ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری دانلود فایل مقاله ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری  مقدمه: اولین گزارشات در ارتباط با ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری به 150 سال پیش برمی‌گردد. واژه میتوكندری كه از دو كلمه یونانی mitos بمعنی نخ…

 • پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی

  پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی,پروژه کارافرینی شرکت تبلیغاتی,تبلیغات,توجیه اقتصادی شرکت تبلیغاتی,دانلود پروژه شرکت تبلیغاتی,دانلود کارآفرینی شرکت تبلیغاتی,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت تبلیغاتی,طرح توجیهی شرکت تبلیغاتی,کارآفرینی شرکت تبلیغاتی دانلود فایل پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان…