پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی

پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی

دانلود فایل

پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی چکیده : بتن  پدیده  ای است  که  در محدوده  وسیعی از انـواع  و انـدازه  سـازه  هـا کـاربرد دارد . باتوجـه  بـه  پیشرفت  علم  و تکنولـوژی در قـرن  اخیـر، علـم   شـناخت   انـواع  بـتن  و خـواص  آن هـا نیـز توسـعه  قابـل  ملاحظه  ای داشته  است . امروزه انواع  مختلف  بتن  با مصـالح  مختلـف  تولیـد و اسـتفاده  مـی شـود و هـر یک خـواص  و کـاربری مخصـوص  بـه  خـود را داراسـت  کـه  یکـی از انـواع  آن  بـتن  خـودتراکم  حـاوی نانوسیلیس  می باشد. نانوسیلیس  به  صورت  ذرات  خشک  پودر و یا به  صورت  معلق  در مایع  محلـول  قابل  انتشار می باشند. ذرات  نانوسیلیس  بـا جایگـذار ی  در حفـرات  ریـز سـیمان   بـا ایجـاد ژل  سیل یس ـی حاصل  از هیدراتاسیون  می توانند ساختار آن  را به  عنوان  فیلرهایی در ابعاد نانو بهبود بخشند. در ایـن  تحقیـق  بـه  بررسـی تـأثیر نانوسـیلیس  و میکروسـیلیس  در خـواص  فیزیکـی و مکـانیکی بتن  ها ی خودتراکم  از طریق  آزمایش  مقاومت  های فشاری و کششی غیر مسـتقیم ، مـدول  الاستیسـیته  و آزمایشـات  کنتـرل  کیفیـت  بـر روی خـواص  بـتن  خـودتراکم  تـازه  (L-Box  ,  V-Fannel  ,  J-Ring)  مقدمه در سال  های اخیر نیاز به  احداث  ساختمانهائی که  حجم  زیادی دارند مانند سدها، پل  های بلند و  …  روز  به  روز بیشتر می  شود.  بتن  یکی  از  معمولی  ترین  مصالحی  است  که  در  این  نوع  ساختارها مورد استفاده  قرار می گیرد. با گسترش  استفاده  از بتن ، ویژگی هایی همچون  پایداری و دوام ، کیفیت ، تراکم  و بهینه  سازی آن  از اهمیت  ویژه  ای برخوردار می شوند. ایجاد ساختار پایدار در بتن  نیاز به  تراکم  کافی توسط  کارگر ماهر و استفاده  از لرزاننده  دارد. کمبود کارگر ماهر در کشورها اغلب  موجب  نقص  و خطا در اجرای سازه  های مختلف  بویژه  سازه  های بتنی شده  است . مطالعات  زیادی به  منظور استفاده  بهتر از ویژگی های بتن  در صنعت  ساختمان  در بسیاری از کشورهای جهان  صورت  گرفته  است  و یکی از راه  حل  های مناسب  برای کاهش  دخالت  نیروی انسانی  در  ساختمان  جهت  دستیابی  به  پایداری  و  قوام  مناسب  که  سبب  افزایش  کیفیت  وسرعت  کارسازه  ای می شود را بکارگیری بتن  خودتراکم  معرفی کرده  اند. بتن  خود تراکم  (Concrete Compacting Self) به  بتنی اطلاق  می شود که  بدون  اعمال  هیچگونه  انرژی خارجی و تحت  اثر وزن  خود متراکم  گردد. این  بتن  که  ماده  ای بسیار سیال  و روان  و مخلوطی همگن  است ، بسیاری از مشکلات  بتن  معمولی نظیر جداشدگی، آب  انداختگی، جذب  آب ، نفوذپذیری و… را رفع  نموده  و علاوه  بر این  بدون  نیاز به  هیچ  ویبره  داخلی یا ویبره  بدنه  قالب  تحت  اثر وزن  خود متراکم  می شود که  این  ویژگی کمک  شایانی به  اجرای عناصر سازه  ای بخصوص  با تراکم  زیاد  آرماتور خواهد  نمود  و  بتنی است  که  مثل  عسل  جریان  می یابد  و  پس  از قرارگیری، سطحی نزدیک  به  افق  می سازد. [١]  سنگدانه  ها سنگدانه  ها ازمهمترین  مصالح  ساختمانی بشمار می آید و بین   ٪٨٠-۶٠ حجم  بتن  های نرمال  را اشغال  می کند. حال  آنکه  این  درصد برای بتن  های خودتراکم  مقداری کمتر و درحدود ٪۶٠-۵٠ کل  حجم  بتن  را شامل  می گردد. بنابراین  آزمایش  های مربوط  به  آن ها و همچنین  ویژگی سنگدانه  ها نقش  مهمی را در بتن  بازی می کند. این  مواد در مقاومت  بتن  و حتی در دوام  بتن  تأثیر می گذارند. بتن  خودتراکم  بیش  از  اندازه  به  تغییر  در  خصوصیات  مصالح  بکار  رفته  در  ساخت  بتن  مذکور حساس  است . بنابراین  هرگونه  تغییری در نوع ، کیفیت ، تمیزی، دانه  بندی، مقدار رطوبت  و سایر خواص  سنگدانه  های بکار رفته  در بتن  بایستی تحت  کنترل  و دقت  زیادی صورت  پذیرد و تا جائی که  امکان  دارد بهتر است  تغییری در خواص  سنگدانه  ها ایجاد نشود. سنگدانه  ها باید ذراتی پاکیزه ، سخت  و مقاوم  باشند و از هرگونه  مواد شیمیایی جذب  شده ، پوشش های رسی و مصالح  ریز دیگری که  بر آبگیری (هیدراسیون ) و چسبندگی خمیر سیمان  تأثیر می گذارند عاری باشند.  فهرست  مطالب عنوان  مطالب                                                                   شماره  صفحه چکیده                                                                                   ١ فصل  اول  : کلیات  ١-١) مقدمه                                                                          ٣  ١-٢) هدف  تحقیق                                                                  ٤ ١-٣) روش  تحقیق فصل  دوم  : تاریخچه  بتن  خودتراکم  ٢-١) مروری بر تحقیقات  انجام  شده                                            ٦  ٢-١- ١) تحقیقات  انجام شده  در ژاپن                                              ٦  ٢-١- ٢) تحقیقات  انجام  شده  در اروپا و آمریکا                                ١٠  ٢-٢) نتایج  تحقیقات  انجام  شده  در کاربرد بتن  خودتراکم  حاوی نانوسیلیس        ١٣  فصل  سوم  : معرفی  بتن  خود تراکم ٣-١) مواد تشکیل  دهنده  بتن  خودتراکم                                          ٢١ ٣-١- ١) سنگدانه  ها                                                                 ٢١ ٣-١- ١-١) مشخصات  سنگدانه  ها ٣-١- ١-٢) دانه  بندی                                                               ٢٣ ٣-١- ١-٢-١) آزمایش  دانه  بندی مصالح  سنگی                               ٢٣ ٣-١- ١-٢-٢) دانه  بندی سنگدانه  های ریز                                      ٢٤ ٣-١- ١-٢-٣) دانه  بندی سنگدانه  های درشت                                  ٢٥ ٣-١- ١-٣) آزمایش  ارزش  ماسه  ای                                            ٢٧ ٣-١- ١-۴) مدول  نرمی                                                            ٢٧ ٣-١- ١) شن  و ماسه                                                                ٢٧ ٣-١- ٢) آب                                                                           ٢٩ ٣-١- ٣) سیمان                                                                       ٣١ ٣-١- ٣-١) مشخصه  های سیمان                                                  ٣٥ ٣-١- ٣-٢) ترکیبات  شیمیایی  سیمان                                             ٣٦ ٣-١- ٣-٣) آزمایشات  شیمیایی  و فیزیکی  سیمان                              ٣٧ ٣-١- ٣-۴) سیمان  مصرفی                                                        ٣٨ ٣-١- ۴) پودر سنگ  آهک                                                         ٣٩ ٣-١- ۵) مواد افزودنی                                                               ٤٠ ٣-١- ۵-١) روان  کننده  ها                                                         ٤١ ٣-١- ۵-٢) فوق  روان  کننده  ها                                                  ٤٢ ٣-١- ۵-٣) فوق  روان  کننده مصرفی                                            ٤٥ ٣-١-۶) میکروسیلیس                                                               ٤٦ ٣-١-۶-١) خصوصیات  پوزولانی  میکروسیلیس                              ۴٧ ٣-١-۶-٢) خصوصیات  فیزیکی  میکروسیلیس                                ۴٧ ٣-١-۶-٣) ویژگی  های بتن  خودتراکم  تازه                                    ۴٩ ٣-١-۶-۴) مقاومت  فشاری و سایشی  بتن  حاوی میکروسیلیس              ۴٩ ٣-١-۶-۵) میکروسیلیس  مصرفی                                                ۵٠ ٣-١-٧) نانوسیلیس                                                                  ۵١ ٣-١-٧-١) فناوری نانو                                                             ۵١ ٣-١-٧-٢) نانوسیلیس  مصرفی                                                   ۵٧ ٣-٢) طرح  اختلاط                                                                 ۵٨ ٣-٣) شرح  ساخت  بتن  خودتراکم                                               ۵٩ ٣-۴) آزمایشات  بتن  تازه  خودتراکم                                             ۶١ ٣-۴- ١) آزمایش  جریان  اسلامپ                                                ۶٢ ٣-۴- ٢) آزمایش  حلقه  J-Ring                                                 ۶۴ ٣-۴- ٣) آزمایش  قیف  V شکل                                                  ۶۵ ٣-۴- ۴) آزمایش  جعبه  L شکل                                                  ۶۶ ٣-۵) آزمایشات  مکانیکی بتن                                                     ۶٨ ٣-۵- ١) آزمایش  تعیین  مقاومت  فشاری بتن                                   ۶٨ ٣-۵- ٢) آزمایش  کشش  غیر مستقیم                                             ۶٩ ٣-۵- ٣) آزمایش  تعیین  مدول  الاستیسیته                                       ٧٠ فصل  چهارم  : نتایج  و آنالیز نتایج ۴-١) نتایج  آزمایشات  فیزیکی                                                    ٧٧ ۴-٢) نتایج  آزمایشات  مکانیکی                                                  ٧٨ فصل  پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-١) نتیجه  گیری                                                                   ٨۶ ۵-٢) پیشنهادات                                                                     ٨٨ منابع  و ماخذ                                                                        ٩٠ فهرست  منابع  فارسی                                                             ٩٠ فهرست  منابع  لاتین                                                               ٩١ چکیده  انگلیسی                                                                     ٩٤

 • تحقیق بافت شناسی در گیاهان

  بافت شناسی در گیاهان,بررسی بافت شناسی در گیاهان,پروژه بافت شناسی در گیاهان,تحقیق بافت شناسی در گیاهان,دانلود بافت شناسی در گیاهان,درباره بافت شناسی در گیاهان دانلود فایل تحقیق بافت شناسی در گیاهان بافت مریستم این بافت ، بافت فوق‌العاده مهمی است…

 • کاراموزی در كارگاه ذوب فلزات

  کار اموزی در كارگاه ذوب فلزات,کاراموزی در كارگاه ذوب فلزات دانلود فایل كارگاه ذوب فلزات  فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه مقدمه                                                                                        1 انواع روشهای قالبگیری در كارگاه                                                      2 مدل سازی                                                                                  5 انواع و اقسام غلتكها و رینگها                                                            8 كارگاههای خاص                                                                          10…

 • پایان نامه کارگاه تاسیسات شهری

  پایان نامه کارگاه تاسیسات شهری دانلود فایل پایان نامه کارگاه تاسیسات شهری  چکیده : گام اول : با مراجعه به شرکت ها و ارگان های مختلف و مطالعات کتابخانه ای ،  جمع آوری اطلاعات و نقشه های محدوده ی مورد…

 • پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن

  پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن دانلود فایل پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن منابع : Lazarus, R. S., &Folkman,S.(1988). Appraisal, coping, health statues, and psychologicalsymptoms.Journal of personality and social psychology, 50,571-579.

 • جرم منازعه در حقوق کیفری ایران

  جرم منازعه در حقوق کیفری,جرم منازعه در حقوق کیفری ایران,حقوق کیفری ایران,دانلود مقاله جرم دانلود فایل جرم منازعه در حقوق کیفری ایران چكیده حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یكدیگر…

 • تحقیق بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویكس

  بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویكس,تحقیق بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویكس دانلود فایل بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویكس فصل اولمقدمهفصل دوم زمینه و پیشینه تحقیقفصل سوم روش اجرای پژوهشفصل چهارمیافته‌های پژوهشفصل پنجمنتیجه‌گیری…

 • تحقیق چای، خواص آنتی اکسیدانی چای، تولید و مصرف چای

  تحقیق چای، خواص آنتی اکسیدانی چای، تولید و مصرف چای دانلود فایل چای 1-1-  پیدایش تندی اکسایشی در مواد غذایی 1-2- جلوگیری از اکسایش مواد غذایی 1-3- آنتی ­اکسیدانها 1-4-  آنتی­ اکسیدانهای طبیعی و تغذیه 1-5-  گیاه چای 1-6-  برگ…

 • مقاله شرکت صنایع مس

  مقاله شرکت صنایع مس دانلود فایل مقاله شرکت صنایع مس تاریخچه مس در ایران..................... 1                                                                          راهنمای تایسسات کارخانه................. 2                                                                              کانیهای مس.............................. 4                                                                                                       روش استخراج مس ......................... 5                                                                                           مشخصات معدن............................. 6                                                                                                 جدول ماشین الات معدن .................... 9                                                                                   سنگ…

 • مقاله تجهیز منابع بانكى

  مقاله تجهیز منابع بانكى دانلود فایل مقاله تجهیز منابع بانكى چکیده: نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانك ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانك ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به كمبود منابع بانك ها، نتیجه…

 • پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری

  پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری دانلود فایل پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری فهرست مطالب: فصل اوّل رئولوژی (Rheology) 11 تاریخچه پیدایش رئولوژی ۱۲ مواد از دیدگاه رئولوژی ۱۲۱ پدیده‌های رئولوژیکی ۱۲۲…

 • پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

  پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,پروژه کارافرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,دانلود پروژه تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,دانلود کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,طرح توجیه فنی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,طرح توجیهی تولید تجهیزات…

 • گزارش کاراموزی معماری پاركینگ

  پاركینگ,دانلود گزارش کارآموزی معماری پاركینگ,کاراموزی معماری پاركینگ,کارورزی معماری پاركینگ,گزارش کاراموزی معماری پاركینگ,معماری دانلود فایل گزارش کاراموزی معماری پاركینگ در 23 صفحه ورد قابل ویرایش : پاركینگ  1-12 ترافیك و مشكلات پاركینگ یكی از مشكلات ناشی از ترافیك جاده ای مشكل…

 • گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك دانلود فایل گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك این گزارش كارآموزی با فرمت Word…

 • بررسی ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی در زوج های دانشجو

  بررسی ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی در زوج های دانشجو,پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی,دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل پایان…

 • مبانی نظری سرمایه اجتماعی

  پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری سرمایه اجتماعی دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی در 60 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • access point و انواع آن

  access point و انواع آن,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق access point و انواع آن,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل access point  و انواع آن براى…

 • مقاله تونل و آلودگی های آن

  پروژه تونل و آلودگی های آن,تحقیق تونل و آلودگی های آن,تونل و آلودگی های آن,دانلود تونل و آلودگی های آن,مقاله تونل و آلودگی های آن دانلود فایل مقاله تونل و آلودگی های آن تعریف تونل: تونل راهرو زیرزمینی افقی یا…

 • آموزش بزرگسالان 125 اسلاید

  آموزش بزرگسالان,آموزش بزرگسالان 125 اسلاید,پاور پونت آموزش بزرگسالان,پهور پونت آموزش بزرگسالان 125 اسلاید دانلود فایل پاورپونت آموزش بزرگسالان 125 اسلاید فصل 1 : طرح موضوع،تعریف و تحدید مفاهیم فصل 2 : تاریخچه آموزش بزرگسالان در جهان و ایران فصل 3…

 • مقاله آشنایی با ترانسفورماتورها

  مقاله آشنایی با ترانسفورماتورها دانلود فایل مقاله آشنایی با ترانسفورماتورها فهرست: مقدمه اجزای كلی ترانسفورماتور تئوری و تعاریفی از ترانسفورماتورها انواع ترانسفورماتورها ساختمان ترانسفورماتور منحنی رفتار یک دیود در هنگام اعمال ولتاژ مثبت ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ جدید مفاهیم حسگر…

 • نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم

  كودكان و سبك سوررآلیسم,نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی,نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم دانلود فایل نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی كودكان و سبك سوررآلیسم فهرست عنوان صفحه چكیده................................ پیشگفتار............................. مقدمه................................ 1 فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست........... بخش اول............................... ضمیر ناخود آگاه چیست؟................. 9  آشنایی…

 • پایان نامه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

  پایان نامه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی,جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی,دانلود جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ…

 • مقاله آئین زندگی

  آئین زندگی,آئین زندگی 17 ص,تحقیق در باره آئین زندگی,تحقیق در مورد آئین زندگی,تحقیق و بررسی در مورد آیین زندگی,مقاله آئین زندگی دانلود فایل آئین زندگی  17 ص چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور كنیم در بهار سال 1871…

 • طراحی و ساخت سیستمهای مخابراتی و صوتی و تصویری

  طراحی و ساخت سیستمهای مخابراتی و صوتی و تصویری دانلود فایل طراحی و ساخت سیستمهای مخابراتی و صوتی و تصویری مقدمه : در طراحی و ساخت سیستمهای مخابراتی و صوتی و تصویری مهمترین موضوعی كه وجود دارد این است كه…

 • پایان نامه بررسی اهمیت و تأثیر توسعه ی صنعت کامپیوتر بر اشتغال

  بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت کامپیوتر,پایان نامه بررسی اهمیت و تأثیر توسعه ی صنعت کامپیوتر بر اشتغال,دانلود اندروید,دانلود بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار ) بر اشتغال و اشتغال زایی در کشور,دانلود…

 • ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی

  ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی دانلود فایل ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی تغییر سیستم‌های مکانیکی وبرقی به سیستم‌های الکترونیکی روز به روز در حال افرایش است. در بیشتر تکنولوژی‌های عمده، سیستم‌های الکترونیکی جایگزین بخش‌های مکانیکی شده و از آن پیش…

 • پایان نامه تحلیل ویژگیهای مصالح لایه روكش در جلوگیری از ترك های انعكاسی در روسازی های مركب

  پایان نامه تحلیل ویژگیهای مصالح لایه روكش در جلوگیری از ترك های انعكاسی در روسازی های مركب دانلود فایل پایان نامه تحلیل ویژگیهای مصالح لایه روكش در جلوگیری از ترك های انعكاسی در روسازی های مركب چکیده روسازی ها در…

 • ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر

  ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار…

 • پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل

  ارتباط بین سرمایه گذاری و تأمین مالی,اشکال سرمایه گذاریهای مستقیم,انواع تجارت متقابل,انواع سرمایه گذاری و طبقه بندی آن,پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل,تعریف، مفهوم و بیان اهمیت سرمایه گذاری,تهاتر,خر,دانلود پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی وتأمین…

 • دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار

  استراتژی و ساختار,پیش بینی انواع استراتژی ها,تعریف استراتژی,تعریف ساختاروعوامل تاثیرگذاربرآن,دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار,دیدگاه های مختلف در مورد استراتژی,ساختار ساز,محدودیت های تعیین کننده بودن استراتژی,مفهوم واژه استراتژی,نظریه سنتی در مورد استراتژی و ساختار(جندلر),نظریه معاصر در مورد استراتژی و ساختار(مایلزواسنو)…

 • مقاله بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری

  پروژه بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری,تحقیق بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری,دانلود تحقیق بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری,مقاله بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و…

 • مراحل نصب نرم افزار ORCAD 9

  مراحل نصب نرم افزار ORCAD 9 دانلود فایل مراحل نصب نرم افزار ORCAD  9 معرفی نرم افزار :ORCAD 9.2 این نرم افزار یك نرم افزاری قوی در زمینه تحلیل طراحی مدارهای الكتریكی ودیجیتالی میباشد .كه می توان مدارات را در…

 • همسر آزاری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله همسر آزاری,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,همسر آزاری دانلود فایل دانلود مقاله  همسر آزاری بصورت فایل ورد و قابل ویرایش و آماده ارائه همسرآزاری…

 • تحقیق تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور

  تحقیق تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور,مقاله تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور دانلود فایل بخشهایی از متن: اداره كل تربیت‌ بدنی ‌و فعالیت های فوق برنامه اداره کل تربیت بدنی و…

 • مقاله هویت سازمانی

  تعیین هویت سازمانی,مقاله هویت سازمانی,هویت بخشی سازمانی,هویت سازمانی,هویت یابی سازمانی دانلود فایل مقدمه هویت سازمانی و هویت یابی سازمانی در پژوهشكده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی روش شناسی هویت سازمانی و هویت بخشی سازمانی هویت سازمانی تعیین هویت سازمانی ابزار…

 • نگهداری و تعمیرات (نت)-مجموعه اول

  انبارش وجانمایی اقلام انبار,برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیش گویانه,سیاست نگهداری اثربخش,فرهنگ حفظ و نگهداری اقلام,مدل EPQ,مدیریت نگهداری پیشگیرانه,مفاهیم فراکتالی,مهندسی مدیریت نگهداری و تعمیرات,نرم افزاز مدیریت و نگهداری و تعمیر,نظام TPM,نگهداری و تعمیرات (نت)-مجموعه اول,نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر,نگهداری…