پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع

پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع

دانلود فایل

پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع مقدمه : صنعت حمل و نقل یکی از عناصر اصلی در توسعه اقتـصادی هـر کـشور بـه شـمار مـی رود  و از مهمترین زیر ساخت های هر جامعه محسوب  می گردد . در مورد کـشور ایـران ، بـدلایل مختلـف از جمله نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری و عدم توجه به توسعه راه آهن به عنـوان یکـی از اصـلی تـرینگونه های حمل و نقل ، حمـل و نقـل ریلـی بـصورت  مناسـب چـه در بخـش شـهری و چـه در بخـش غیر شهری مورد توجه قرار نگرفته است ، ضمن آنکه بـدلایل بـالا بـودن هزینـه هـای اولیـه راه انـدازی سیستم های ریلی و عدم توجه به مزایای بهره برداری از این سیستم ها ، حمـل و نقـل ریلـی در بـسیاریموارد غیر اقتصادی معرفی شده و در این خصوص برنامه ریزی مناسبی در کشور انجام نشده است .  نکات مهم در مدلسازی سیستم های حمل و نقل : تحلیلگر بایستی علی رغم آشـنا بـودن بـا سیـستم هـای حمـل و نقلـی ، عملکـرد و تـاثیرات آنهـا ،توانمندی درک و تحلیل آنها را نیز داشته باشد . سیستم ، عملکرد و یا مساله ای که مورد تحلیل قرار می گیرد بایستی بگونه ای تعریف شود کـه دربرگیرنده اهداف سیستم باشد . نسبت بی ن اجزا و عملکرد سیستم مشخص شود و جزء ابتدایی ترین مراحل مدلـسازی بکـار گرفتـهشود . اهداف و مقاصد مدلسازی باید بگونه ای تعریف شوند که : توسعه ابزار تحلیلی پایدار . مقایسه و ارزیابی مقادیر ویژه . بررسی حساسیت سیستم بمنظور شرایط عملکردی و اجزای خاص .  فهرست چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8 فصل اول  : کلیات 1-1 تعریف کلی مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 1-2 نیاز به مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 1-3 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 1-4 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23 1-5 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24  فصل دوم : کاوش در متون 2-1 تاریخچه سیستم های ریلی سریع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………27 2-1-1 تجارب جهانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29 2-1-2 مترو در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31 2-2 مروری بر تحقیقات انجام پذیرفته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45 2-2-1 بررسی مقالات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46 2-2-2 بررسی تز ها و پروژه  ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48 2-2-3 بررسی کتاب ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50  فصل سوم : روش تحقیق 3-1 موضوعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52 3-2 فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53 3-3 متدولوژی مدلسازی سیستم حمل ونقل…………………………………………………………………………………………………………………………………..54 3-4 پروسه برنامه ریزی حمل ونقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………63  فصل چهارم : روش جمع آوری اطلاعات 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69 4-2 الگوی اطلاعات برای اجرای مدل و بررسی فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………70 4-2-1 محاسبه تراکم جمعیت ساکنین سلول ها …………………………………………………………………………………………………………………………70 4-2-2 محاسبه هزینه ساخت و احداث ایستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………..73 4-2-3 بودجه تخصیص داده شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74  فصل پنجم : خطوط و شبکه های حمل و نقل ریلی سریع 5-1 بررسی اهداف، اصول و ملاحظات برنامهریزی شبکههای حمل ونقلی……………………………………………………………………………..77 5-1-1 میزان جذب مسافر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77 5-1-2 بررسی میزان کارایی عملکرد  شبکههای حمل ونقلی ……………………………………………………………………………………………………..80 5-1-3 اثر متقابل شبکه حملونقلی و شهر …………………………………………………………………………………………………………………………………….82 5-2 انواع شبکه های حمل ونقلی و خصوصیاتشان ………………………………………………………………………………………………………………………….84 5-2-1 شبکه مدهای  حملونقلی با دسته بندی حریم متفاوت …………………………………………………………………………………………………84 5-2-2 انواع شبکه های حمل ونقل ریلی و خصوصیاتشان ……………………………………………………………………………………………………………86 5-2-2-1 شبکههای حمل ونقلی شعاعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………86 5-2-2-2 شبکههای حمل ونقلی محیطی / شعاعی …………………………………………………………………………………………………………………….88 5-2-2-3 شبکه های حمل ونقلی شبکه ای یا مستطیلی ………………………………………………………………………………………………………………89 5-2-2-4 شبکه های حمل ونقلی همه جانبه …………………………………………………………………………………………………………………………………..92 5-2-3 آنالیز فرم های هندسی شبکه مترو ……………………………………………………………………………………………………………………………………….94 5-2-3-1 دسته بندی معیارها و شاخص های شبکه مترو ……………………………………………………………………………………………………………95 5-2-3-2 ابعاد و شکل شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96 5-2-3-3 توپولوژی شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99 5-2-3-4 تناسب بین شبکه مترو و شهر ………………………………………………………………………………………………………………………………………101 5-2-3-5 معیارهای سرویس ارائه شده و  بهرهبرداری شده …………………………………………………………………………………………………….103 5-2-3-6 انتخاب آیتم های ارزیابی برای تحلیل های خاص …………………………………………………………………………………………………….104  فصل ششم : مکان یابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع 6-1 اهداف موثر در برنامه ریزی مکانیابی ایستگاه ……………………………………………………………………………………………………………………..109 6-2 زمان سفر مسافر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111 6- 2-1دو گزینه قیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111 6-2-2 الگو رفتار مسافران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113 6-2-3 توزیع یکنواخت مسافر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….119 6-2-4 سوار شدن تجمعی یکنواخت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………123 6-2-5 سوار شدن تجمعی غیر یکنواخت ………………………………………………………………………………………………………………………………………125 6-2-6  توزیع متفاوت مسافر در حالت سوار و پیاده شدن ……………………………………………………………………………………………………..127 6-2-7  بررسی کاربرد تحلیل تئوری در برنامه ریزی مکانیابی ایستگاه ……………………………………………………………………………..127 6-3 سایر اهداف در تعیین جابجایی ایستگاه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….129 6- 3-1سطح پوشش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………129 6-3-2  میزان جذب مسافر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131 6-3-3  هزینه ایستگاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………132 6-3-4 ترکیب سفر اتومبیل و سیستم حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………..133 6-3-5 اهداف و ملزومات محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………135 6-4 ترکیبی از اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..135 6-5 فواصل متداول بین ایستگاه ها در شبکه های حمل و نقلی ریلی جهان ……………………………………………………………………136 فصل هفتم : ارائه مدل پیشنهادی و حل مساله 7-1  فرموله کردن و صورت بندی مدل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….141 7-2  طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………144 7-2-1  محاسبه ضرایب مدل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………145 7-2-2  پاسخ بهینه مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….155  فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..160 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164 پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….166 منابع و مĤخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….174 چکیده انگلیسی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….179

 • طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)

  طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) دانلود فایل طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) پرداخته شده است ، برای…

 • پایان نامه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

  ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی,پایان نامه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی,حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی,شواهد حسابرسی,عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط…

 • فایل برش لیزر جعبه جواهرات

  برش لیزر,برش لیزر جواهر,جعبه ست طلا و نقره,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود فایل,دانلود فایل برش لیزر جعبه جواهرات,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فایل برش لیزر جا انگشتر,فایل برش لیزر جعبه جواهرات,فایل برش لیزر ست جواهرات,فایل برش لیزر ست…

 • بهره وری،مدیریت در بخش ساختمان

  بهره وری،مدیریت در بخش ساختمان دانلود فایل بخشهایی از متن: مدیریت پروژه های عمرانییک نظام سازمان یافته ومدیریت منابع (بطور مثال منابع انسانی) می باشد به نحوی که پروژه های عمرانیبایک چشم انداز مشخص،کیفیت مشخص،زمان مشخص وقیمت تمام شده مشخص…

 • تحقیق درباره انواع نان و اهمیت نان

  پروژه درباره انواع نان و اهمیت نان,تحقیق درباره انواع نان و اهمیت نان,دانلود تحقیق درباره انواع نان و اهمیت نان,مقاله درباره انواع نان و اهمیت نان دانلود فایل [2]

 • پروژه مقدمه و تاریخچه ترمز ضدقفل (ABS)

  پروژه مقدمه و تاریخچه ترمز ضدقفل (ABS) دانلود فایل پروژه مقدمه و تاریخچه ترمز ضدقفل (ABS) بخشهایی از متن: مقدمه و تاریخچه : امروزه در صنعت اتومبیل سازی حفظ ایمنی سرنشینان خودرو فوق العاده مورد توجه قرار گرفته است .…

 • علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی

  پایان نامه کارشناسی ارشد علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش…

 • تحقیق ایمنی تراكتور كنترل و مهار تمام قسمتهای آن

  تحقیق ایمنی تراكتور كنترل و مهار تمام قسمتهای آن دانلود فایل تحقیق ایمنی تراكتور كنترل و مهار تمام قسمتهای آن چکیده: جورج ماهیر ،متخصص ایمنی ابزار آلات كشاورزی اغلب اوقات ،تراكتور كشاورزی به عنوان بهترین دوست و رفیق كشاورز در…

 • پایان نامه بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم

  پایان نامه بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم چكیده‌ این‌ پژوهش‌ با هدف‌ سنجش‌ میزان‌ حضور ایرانیان‌ در «نمایه‌نامة‌ استنادی‌ علوم‌» در سال‌های‌ 1993 تا 1997 اجرا شده‌…

 • بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان

  بررسی افت تحصیلی دانش آموزان,بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان,تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری دانش آموزان دانلود فایل بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان مقدمه بدون تردید…

 • پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام

  پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام دانلود فایل پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام مقدمه :اكنون بیش از نود سال تاسیس كارخانه برق شهری در ایران می‌گذرد و حدوداً سی…

 • گزارش عملیات کاشت داشت وبرداشت

  بررسی عملیات کاشت داشت وبرداشت,پایان نامه عملیات کاشت داشت وبرداشت,پروژه عملیات کاشت داشت وبرداشت,تحقیق عملیات کاشت داشت وبرداشت,دانلود عملیات کاشت داشت وبرداشت,عملیات کاشت داشت وبرداشت,گزارش عملیات کاشت داشت وبرداشت دانلود فایل گزارش عملیات کاشت داشت وبرداشت قسمتی از متن: مقدمه…

 • مقایسه شیوع OCD (وسواس) در دو گروه دانش آموزان دختر پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان های منطقه شش تهران

  پایان نامه مقایسه شیوع OCD (وسواس) در دو گروه دانش آموزان دختر پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان های منطقه شش تهران,دانلود اندروید,دانلود پاورپوی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش…

 • مقالةكنترل با دور متغیر موتورهای DC و AC

  مقالةكنترل با دور متغیر موتورهای DC و AC دانلود فایل مقالةكنترل با دور متغیر موتورهای DC و AC فهرست: تعریف موتور الكتریكی آشنایی با دورهای موتورهای الكتریكی انواع موتور و درایورهای آن ها موتورهای Dc موتورهای AC تک فاز موتورهای AC…

 • پاورپوینت ارزشیابی آموزشی

  پاورپوینت ارزشیابی آموزشی,دانلود پاورپوینت ارزشیابی آموزشی دانلود فایل این پاورپوینت دارای 188 اسلاید می باشد که قسمتهایی از اسلاید های ابتدایی در زیر آورده شده است: اسلاید 1 ) اسلاید 2 )  ارزشیابی آموزشی بیبای (1978) فرایند  نظامدار جمع آوری…

 • جزوه آموزشی هفت ابزار کنترل کیفیت

  برگه های ثبت فراوانی,جزوه آموزشی مدیریتی,جزوه آموزشی هفت ابزار کنترل کیفیت,دانلود هفت ابزار کیفیت,دیاگرام پاره تو,کیفیت,نمودار پراکندگی,نمودار تمرکز خرابی ها,نمودار علت و معلول,نمودارهای کنترلی,هفت ابزار کیفیت,هیستوگرام دانلود فایل

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ناتوان سازی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ناتوان سازی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ناتوان سازی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام

  پرورش,پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام,پروژه کارافرینی طرح پرورش دام,توجیه اقتصادی طرح پرورش دام,دام,دانلود پروژه طرح پرورش دام,دانلود کارآفرینی طرح پرورش دام,طرح توجیه فنی طرح پرورش دام,طرح توجیهی طرح پرورش دام,کارآفرینی طرح پرورش دام دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام…

 • تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران

  تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران دانلود فایل ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران قسمتهایی از متن: زمینه های جنبش کارگری در ایران…

 • بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول)

  بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول) دانلود فایل بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول) چكیده در این نوشته پایان نامه های كارشناسی ارشد كتابداری و اطلاع رسانی دانشگده تهران به منظور آگاهی از میزان استفاده از قواعد كتابشناختی…

 • نقشه GIS زمین شناسی البرز

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نقشه GIS زمین شناسی البرز,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقشه GIS زمین شناسی البرز دانلود فایل نقشه GIS زمین شناسی البرز

 • تحقیق رادار فرودگاهی

  RAdio Detection And Ranging,تحقیق رادار فرودگاهی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم الکترومغناطیسی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تحقیق رادار فرودگاهی به نام خدای مهربان مقدمه رادار یک…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای زندگی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای زندگی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای زندگی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله بررسی كشف و گسترش انرژی هسته‌ای

  پروژه بررسی كشف و گسترش انرژی هسته‌ای,تحقیق بررسی كشف و گسترش انرژی هسته‌ای,دانلود تحقیق بررسی كشف و گسترش انرژی هسته‌ای,مقاله بررسی كشف و گسترش انرژی هسته‌ای دانلود فایل مقاله بررسی كشف و گسترش انرژی هسته‌ای در 27 صفحه ورد قابل…

 • اختلال یادگیری ریاضی

  اختلال یادگیری ریاضی,دانلود,دانلود اختلال یادگیری ریاضی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل مقد‌مه یک اختلال یاد‌گیری، اختلالی عصب زیست شناختی است که از…

 • پژوهش بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه

  پایان نامه بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه,پروژه بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه,پژوهش بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه,تحقیق بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه,دانلود پایان نامه بررسی علل فرار دختران…

 • ترجمه مقاله برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ دیماند

  ترجمه مقاله برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ دیماند دانلود فایل ترجمه مقاله برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های…

 • ارزیابی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از ان

  ارزیابی,ارزیابی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از ان,بهینه,تحقیق,دانلود,سبز,شهری,فضا,مقاله,نقش دانلود فایل امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشكال گوناگون آن، غیرقاب لتصور است .گسترش شهرها باعث تشدید عوارض توسعة شهری ب یرویه و ناپایدار شده است،…

 • مقاله بررسی جامع معاد

  پروژه بررسی جامع معاد,تحقیق بررسی جامع معاد,دانلود تحقیق بررسی جامع معاد,مقاله بررسی جامع معاد دانلود فایل مقاله بررسی جامع معاد در 149 صفحه ورد قابل ویرایش  ادله لزوم معاد اعتقاد به مسئله قیامت ومعاد از آن نظر كه فطری است…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس خودکارآمدی

  فصل دوم,مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس خودکارآمدی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس خودکارآمدی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

 • پایان نامه هوش معنوی و سلامت روان با آزمون اضطراب بارداری

  اضطراب بارداری,پایان نامه اضطراب بارداری,پایان نامه هوش معنوی و سلامت روان با آزمون اضطراب بارداری دانلود فایل فصل یكم مقدمه پژوهش مقدمه           موضوع معنویت[1]، دل مشغولی همیشگی انسان است. هر چند پس از انقلاب های علمی و صنعتی در غرب،…

 • مقاله ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای كشور

  ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه,دانلود مقاله قانون ماهوی حمایت خانواده,مقاله ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای كشور,مقاله حقوق ازدواج و طلاق در خارج از کشور دانلود فایل مقاله ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای…

 • پایان نامه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD)

  CFD,آنالیز,پایان نامه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),پروژه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),تحقیق آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),جریان,دانلود پایان نامه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),سرریز اوجی براساس,مقاله آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس…

 • مقاله بررسی آثار باستانی اصفهان

  دانلود مقاله آثار تاریخی اصفهان,مقاله بررسی آثار باستانی اصفهان دانلود فایل بخشهایی از متن: میدان امام در محل این میدان (قبل از آنكه شهر اصفهان به پایتختى صفویه انتخاب شود) باغى وسیع به نام نقش ‏جهان وجود داشته است. در…

 • مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP)

  مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP) دانلود فایل مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP) مقدمه: فرایند یكپارچه منطقی (RUP) یك اسلوب سیستمهای اطلاعاتی است كه امروزه در وسیع‏ترین حالت استفاده می‏شود. طراحان اصلی آن سه نفر…