پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

دانلود فایل

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی چکیده بیشتر برخوردهای ١ رخ داده شده در تقاطع ها مربوط به حرکت های گردش به چپ وسایل نقلیه می باشد. بنابراین مهندسین حمل و نقل برای حل این مشکل و کاهش برخوردها و در نتیجه بهبود ایمنی در طول راه های شریانی از مدیریت دسترسی ها به عنوان ابزاری موثر، جهت بهبود مشخصات ایمنی سیستم راه ها استفاده می کنند. استفاده از میانه ها جهت جداسازی و تفکیک حرکت ها یکی از تکنیک های مدیریت دسترسی راه ها می باشند. به عنوان مثال بجای حرکت گردش به چپ مستقیم می توان از حرکت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان که از ایمنی بالاتر برخوردار است ، استفاده نمود.  مقدمه تصادفات ترافیکی یکی از نگرانی های مهم جامعه امروز است که از حدود یک قرن پیش با تولید اولین وسایله نقلیه آغاز شده است . با وجود این نگرانی ، به دلیل هزینه های هنگفت اجتماعی و اقتصادی جهت رفع این مسئله ، مشکلات ایمنی ترافیک به طور پیوسته در حال افزایش است . جهت تشخیص مشکلات ایمنی ترافیک و کاهش این مشکلات ، مهندسین حمل و نقل و مدیران بزرگراه ها به صورت جدی تلاش می کنند تا داده های لازم برای رسیدن به ایمنی لازم را جمع آوری کنند. مسئله ایمنی در حمل و نقل ، مسئله مهم و گسترده ای بحساب می – آید. برخوردهای ترافیکی در تقاطع ها یکی از گزینه های تشخیص ایمنی در یک موقعیت است که اغلب باعث روی دادن تصادفات می شود. این برخوردها در مناطقی که تقاطع ها به یکدیگر نزدیکتر می باشند به دلیل اینکه مانورهای حرکتی از سوی رانندگان در یک دوره زمانی کمتر، بیشتر انجام می شود، افزایش می یابد. تحقیقات متعددی در خصوص استفاده از احتمال برخوردهای ترافیکی برای پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطع ها، تعاریف و کاربردهای برخوردهای ترافیک و روش های پالایش داده های جمع آوری شده با این روش ، انجام شده است .  نصب میانه های غیرقابل عبور پیشنهاد می شود که به جای انجام گردش به چپ مستقیم از راه اصلی و یا راه اختصاصی (فرعی ) از حرکت های دوربرگردان استفاده شود. نصب میانه های غیر قابل عبور در تقاطع های چهارراهی باعث می شود که تعداد نقاط برخورد به ٤ برخورد و در تقاطع های سه راهی به ٢ برخورد، کاهش یابد. این موضوع در شکل (٢-٧) نمایش داده شده است . این تکنیک باعث می شود که در محل تقاطع ها و در مسیر راه اختصاصی فقط امکان گردش به راست وجود داشته باشد بنابراین تعداد برخوردها به دو برخورد (گردش به راست ورودی و خروجی از راه اختصاص ) کاهش یافته و طبیعتاً ایمنی مسیر مورد نظر بهبود پیدا خواهد کرد. در این حالت به دلیل ممنوعیت انجام گردش به چپ ها به داخل و خارج مسیرها این نوع حرکت ها به محل تقاطع ها یا میانه های پایین تر، انتقال داده می شوند[٢٣].  فهرست مطالبعنوان مطالب         شماره صفحهچكیده 1مقدمه 2فصل اول-1 تعریف مسأله 5-1 تعریف كلی مسأله 5 -1-2 نیاز به مطالعه در مورد مسأله 6 -1-3 اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن 8 -1-4 اهداف و فرضیات 6 -1-5 دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع 11 -1-6 محدودیت ها و چهار چوب پروژه 11 -1فصل دوم-2 كاوش در متون 14-1 مقدمه 14 -2و2 – بررسی مقالات 14 -2-1-2 بررسی مقالات با موضوع “برخوردهای ترافیكی” 14 -2و (DLT) -2 برسی مقالات در خصوص مقایسه برخوردها در حالت گردش به چپ مستقیم -2 -216 (RTUT) گردش به راست بعلاوه دوربرگردان-3 بررسی مقالات با عنوان “شدت برخوردها و طبقه بندی برخوردها” 18 -2 -2-4 بررسی مقالات با موضوع “رفتار میانهها در كاهش برخوردها” 22 -2 -2-3 بررسی پایاننامهها و پروژهها 28 -2-1-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “پیشبینی برخوردهای ترافیك در تقاطع بدون چراغ -2راهنمایی” 28-2-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “ایمنی مانور گردش به راست بعلاوه دوربرگردان” 33 -2-3-3 بررسی پایاننامهها با موضوع” ارزیابی اثر عملكردی حركت دوربرگردانها” 34 -2-4 بررسی پایاننامهها با عنوان “طراحی مدل جهت تعیین ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال -3 -2برخورد ترافیكی در شبكه خیابانهای شهری 37-4 بررسی كتابها 37 -2-1 بررسی كتاب “طرح هندسی راهها و خیابانها” 37 -4 -2-2 بررسی كتاب “طراحی تقاطعهای همسطح شهری” (نشریه 145 سازمان برنامه و بودجه) 41 -4 -2ز47 “HCM -3 بررسی كتاب ” 2000 -4 -2-5 بررسی كتاب “آییننامه طراحی راههای شهری” 48 -4 -2-5 بررسی كنفرانسها 51 -2-1 بررسی هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 51 -5 -2-2 بررسی هشتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 54 -5 -2-3 بررسی دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت 57 -5 -2-4 بررسی اولین كنفرانس بینالمللی حوادث رانندگی و جادهای 57 -5 -2-5 مطالعه سومین كنفرانس بینالمللی بررسی تقاطعهای بدون چراغ ترافیكی 61 -5 -2-6 سوالات مطرح شده و یافتهها تا زمان حاضر 63 -2فصل سوم-3 روش تحقیق 65-1 روش به كار گرفته شده و دلایل آن 67 -3-1 برخوردهای ترافیكی 67 -1 -3-2 منشأ برخوردها در حركتهای گردش به چپ 67 -1 -3-3 شناسایی برخورد 70 -1 -3-2 دستورالعمل جمعآوری اطلاعات و روشهای به كار رفته 70 -3ح-1 انواع برخوردها 70 -2 -3-1-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 71 -2 -3-2-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 72 -2 -3-2 بازنگری دادههای برخوردهای ثبت شده 74 -2 -3-3 محاسبه نرخ برخوردها 75 -2 -3-4 ساخت مدل 76 -2 -3-3 تعاریف، اختصارات و نشانههای ریاضی 77 -3-1 تعاریف 74 -3 -3-1-1 تقاطعهای بدون چراغ 74 -3 -3-2-1 برخوردهای ترافیكی 74 -3 -3-3-1 علل پیدایش تكنیكهای برخوردها 74 -3 -3-4-1 معیارهای پیشنهادی كه برای تعیین شدت احتمال برخوردها استفاده می شوند 77 -3 -3-5-1 حل مشكلات گردش به چپ 78 -3 -3-6-1 طبقهبندی میانهها 82 -3 -3-7-1 مدیریت دسترسی 86 -3 -3ط-8-1 تكنیكهای مدیریت دسترسی 88 -3 -3-9-1 عرض میانه و راه 92 -3 -3-10-1 انواع برخوردهای رخ داده شده در تقاطعها 93 -3 -3-11-1 مسیر اصلی در تقاطع 106 -3 -3-2 اختصارات 110 -3 -3-3 نشانههای ریاضی 114 -3 -3-4 برنامههای كامپیوتری استفاده شده 115 -3115 SPSS -1 نرم افزار -4 -3115 SYNCHRO -2 نرمافزار شبیهسازی -4 -3116 C++ -3 برنامه كامپیوتری -4 -3فصل چهارم-4 جمع آوری اطلاعات 118-1 مقدمه 118 -4-2 انتخاب موقعیتهای مورد مطالعه 118 -4-3 جمعآوری دادهها 121 -4ی-4 ساخت مدل 125 -4-1 انتخاب مدل 126 -4 -4-1-1 مدلهای آماری 126 -4 -4-2-1 آزمونهای آماری 131 -4 -4-2 طراحی مدل 135 -4 -4-1-2 روشهای طراحی مدل رگرسیون خطی 135 -4 -4-2-2 مدل مناسب 137 -4 -4138 (DLT) -3-2 مدل كردن نرخ برخورد حركت گردش به چپ مستقیم -4 -4139 (CR -3-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با مسیر مستقیم ( 1 -4 -4140(CR -3-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ از راست ( 2 -4 -4142 (CR -3-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ ازچپ ( 3 -4 -4144 (CR -3-2 د- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با جریان بالادست ( 4 -4 -4-3-2 ه- مدل نهایی برای گردش به چپ مستقیم 146 -4 -4147 (RTUT) -4-2 مدل كردن حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان -4 -4147 (CR -4-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به راست از راه اختصاصی یا فرعی ( 5 -4 -4ك149 (CR -4-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد همجهت با وسیله نقلیه كند ( 6 -4 -4150 (CR -4-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد تغییر خط ( 7 -4 -4-4-2 و- مدل نهایی گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 152 -4 -4-3 تأیید مدل 154 -4 -4-5 مشكلات در جمعآوری اطلاعات 163 -4فصل پنجم-5 تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج 166-1 مقدمه 166 -5-2 تحلیل برخوردها 166 -5-1 تحلیل تعداد برخوردها 166 -2 -5-2 تحلیل نرخ برخوردهای حجمی 169 -2 -5-3 تحلیل نرخ برخورد ساعتی 171 -2 -5-3 تحلیل آماری 173 -5-1 آمار توصیفی 173 -3 -5-2 توزیع دادهها 174 -3 -5ل-3 تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردها 177 -3 -5-4 تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخورد ترافیكی 178 -3 -5-5 همبستگی بین متغیرها 179 -3 -5-4 تحلیل حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 182 -5-5 تجزیه و تحلیل میانههای كاملاً باز 184 -5-6 نتیجهگیری 191 -5-7 كاربردهای علمی و تئوری 193 -5-8 پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 194 -5پیوست (الف) 195پیوست (ب) 197پیوست (ج) 199پیوست (د) 201پیوست (ر) 203پیوست (ز) 205پیوست (ه) 207پیوست (و) 209مپیوست (ی) 210پیوست (ن) 211منابع و مأخذ 213منابع فارسی 213منابع لاتین 214سایتهای اطلاع رسانی 215چكیده انگلیسی 216نفهرست جدول هاعنوان شماره صفحه1): رتبهبندی شدت برخوردها 19 – جدول( 21): انواع میانهها 86 – جدول ( 32): حداقل عرض رفوژ متناسب با وسیلهنقلیه طرح و وضعیت گردش 94 – جدول ( 33): تعاریف عمومی سطوح خدمت دهی 113 – جدول( 31): آمار تصادفات در تقاطعهای شهر تهران 119 – جدول( 42): موقعیت تقاطعهای مورد مطالعه 120 – جدول ( 43): موقعیت دوربرگردانهای مورد مطالعه 121 – جدول( 44): دادههای مربوط به تقاطعها 122 – جدول ( 45): دادههای مربوط به دوربرگردانها 123 – جدول ( 4138 (DLT) 6): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای مانور گردش به چپ مستقیم – جدول ( 47): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای حركتهای گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 4147 (RTUT)8): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 157 – جدول ( 4س9): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 158 – جدول ( 410 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 159 – جدول ( 411 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 160 – جدول ( 41): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 173 – جدول ( 52): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 173 – جدول ( 53): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 177 – جدول ( 54): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5178 (RTUT)5): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 179 – جدول ( 56): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5179 (RTUT)7): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه – جدول ( 5دوربرگردان 1808): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 181 – جدول ( 59): پیشنهادهایی برای كنترل حركت گردش به چپ در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی 190 – جدول ( 5عفهرست شك لهاعنوان شماره صفحه1): آمار برخوردها قبل و بعد از اجرای میانهها در تقاطعهای میشیگان 17 – شكل ( 2از روی منحنی فاصله- زمان 20 PET و TTC 2): چگونگی محاسبه – شكل ( 23): برخورد شدید برخورد خفیف 21 – شكل ( 24): هرم هایدن 22 – شكل ( 25): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2فرعی 246): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2اصلی 257): نصب میانه غیر قابل عبور در تقاطعهای سهراهی و چهارراهی 27 – شكل ( 28): انواع حركات موجی در دوربرگردانها 36 – شكل ( 29): خط گردش به چپ دو طرفه 41 – شكل( 210 ): انواع نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی 43 – شكل ( 2شكل 44 T 11 ): تعداد نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی در تقاطع – شكل ( 212 ): برخورد عابر- وسیله نقلیه و نقاط برخورد وسیله نقلیه- وسیله نقلیه 44 – شكل ( 2ف13 ): انواع مانورها در تقاطعها 45 – شكل ( 214 ): سطوح درگیر در تقاطعها 46 – شكل ( 215 ): نمای تقاطع همسطح 53 – شكل( 216 ): نمای تقاطع همسطح جایگزین شده با دوربرگردان 53 – شكل( 217 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع اول 58 – شكل ( 218 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع دوم 59 – شكل ( 219 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع سوم 60 – شكل ( 21): مراحل انجام تحقیق 66 – شكل ( 32): مراحل انجام حركت گردش به چپ مستقیم و غیر مستقیم 69 – شكل ( 33): انواع برخوردها برای حركت گردش به چپ مستقیم 73 – شكل ( 34): انواع برخوردها برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 74 – شكل ( 35): خطر برخورد از نوع ترمز زدن ناگهانی 79 – شكل ( 36): خطر برخورد از پهلو برای گردش به چپ 79 – شكل ( 37): اجرای میانهها در محل تقاطعها 81 – شكل ( 38): جهت حركتهای ترافیكی در فراتقاطعها 83 – شكل ( 3در نیوجرسی ایالات متحده 84 JUGHANDLES 9): تقاطع – شكل ( 3ص10 ): تقاطع جفتی 85 – شكل ( 311 ): رابطه نرخ برخورد با تعداد نقاط دسترسی در راه شریانی 90 – شكل( 312 ): تعریض شانه راه برای انجام دوربرگردان 95 – شكل ( 313 ): خطر برخورد گردش به چپ همجهت 97 – شكل( 314 ): احتمال برخورد گردش به راست همجهت 97 – شكل( 315 ): احتمال برخورد با وسیله نقلیه كند 98 – شكل ( 316 ): احتمال برخورد تغییر خط 99 – شكل( 317 ): برخوردگردش به چپ مقابل 99 – شكل( 318 ): احتمال برخورد با ترافیك متقاطع از سمت راست در حین گردش به راست 100 – شكل ( 319 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از راست 101 – شكل ( 320 ) احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت راست 102 – شكل ( 321 ): احتمال برخورد در زمان گردش به راست با ترافیك متقاطع از سمت چپ 103 – شكل ( 322 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 323 ): احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 324 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله دور 105 – شكل ( 325 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله نزدیك 106 – شكل ( 3ق26 ): نمونهای از احتمال برخوردهای دوچرخهسوار با وسیله نقلیه 106 – شكل ( 327 ): احتمال برخورد وسیله نقلیه كند همجهت 107 – شكل ( 328 ): احتمال برخورد ثانویه تغییر خط 108 – شكل ( 329 ): احتمال برخورد گردش به راست متقابل در فاز قرمز 109 – شكل ( 31): نمونهای از پایگاه داده ایجاد شده در برنامه اكسل 124 – شكل ( 4140 CR 2): خلاصه نتایج حاصل از مدل كردن 1 – شكل ( 4141 CR 3): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 2 – شكل( 4143 CR 4): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 3 – شكل( 4145 CR 5): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 4 – شكل( 4148 CR 6): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 5 – شكل ( 4151 CR 7): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 6 – شكل ( 4153 CR 8): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 7 – شكل ( 4155 SYNCHRO 9): نمونهای از تقاطع شبیهسازی شده در نرمافزار – شكل ( 410 ): نمونهای از خروجی نتایج شبیهسازی 156 – شكل ( 4ر11 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16112 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16113 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به – شكل ( 4راست بعلاوه دوربرگردان 16214 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به راست – شكل ( 4بعلاوه دوربرگردان 162167 (DLT) 1): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 52): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5168 (RTUT)169 RTUT و DLT 3): تعداد كل برخوردهای – شكل ( 5170 (DLT) 4): نرخ برخوردهای حجمی در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5170 (RTUT) 5) نرخ برخوردهای حجمی حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5171 RTUT و DLT 6): مجموع نرخ برخورد – شكل ( 5172 (DLT) 7): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5172 (RTUT) 8): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5ش9): نمودار هیستوگرام نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به – شكل ( 5راست بعلاوه دوربرگردان 175مربوط به نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و P-P Plot 10 ): نمودارهای – شكل ( 5حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 17611 ): الگوریتم تعیین نوع میانه 186 – شكل( 51500 وسیله – 12 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1872000 وسیله – 13 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2500 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1882500 وسیله – 14 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 3000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 189

 • پایان نامه بررسی حسابداری دولتی

  پایان نامه بررسی حسابداری دولتی,تهیه گزارشهای مالی,حسابداری تعهدی,حسابداری دولتی,دانلود پایان نامه حسابداری دولتی دانلود فایل پایان نامه بررسی حسابداری دولتی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc بخشی از متن : حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط…

 • پایان نامه عوامل موثر بر کیفیت و صادرات مستقیم فرش کرمان

  پایان نامه عوامل موثر بر کیفیت و صادرات مستقیم فرش کرمان,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه عوامل موثر بر کیفیت و صادرات مستقیم فرش کرمان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح ختایی,کار…

 • نقش فضاسبزدرارتقاکیفیت زندگی

  ارتقا,تحقیق,دانلود,زندگی,سبز,فضا,کیفیت,مقاله,نقش,نقش فضاسبزدرارتقاکیفیت زندگی دانلود فایل رشد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکلات زیست محیطی اهمیت مفاهیمی چون کیفیت زندگی، برای مطلوبتر نمودن محیطهای مصنوع را نمایان نموده است. در این میان، فضاهای سبز شهری دارای ویژگیهایی است که…

 • پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

  پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی چکـــیده فرهنگ…

 • گزارش کاراموزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود

  دانلود گزارش کارآموزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود,فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود,کاراموزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود,کارورزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود,گزارش کاراموزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود دانلود فایل گزارش کاراموزی در فرماندهی عقیدتی و…

 • پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن

  بازار و قیمت مسکن,پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • مقاله بیوتكنولوژی كشاورزی راهی استراتژیك برای صرفه جوئی در نهاده های كشاورزی

  بیوتكنولوژی كشاورزی راهی استراتژیك برای صرفه جوئی در نهاده های كشاورزی,پروژه بیوتكنولوژی كشاورزی راهی استراتژیك برای صرفه جوئی در نهاده های كشاورزی,تحقیق بیوتكنولوژی كشاورزی راهی استراتژیك برای صرفه جوئی در نهاده های كشاورزی,دانلودبیوتكنولوژی كشاورزی راهی استراتژیك بر,مقاله بیوتكنولوژی كشاورزی راهی…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی مراحل تاسیس اموزشگاه کامپیوتر

  احداث اموزشگاه رایانه,احداث اموزشگاه کامپیوتر,پروژه تاسیس آموزشگاه کامپیوتر,پروژه کارافرینی مراحل تاسیس اموزشگاه رایانه,طرح توجیه فنی اقتصادی اموزشگاه رایانه,طرح توجیهی مراحل تاسیس اموزشگاه کامپیوتر,طرح توجیهی و کارآفرینی مراحل تاسیس اموزشگاه کامپیوتر,طرح کار افرینی تاسیس اموزشگاه رایانه,کارافرینی مراحل تاسیس اموزشگاه کامپیوتر دانلود…

 • دانلود پاورپوینت کلیات و مبانی حسابداری دولتی

  استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری دولتی,تعریف حسابداری دولتی,تفاوت سازمان های بازرگانی با سازمان های دولتی و غیر انتفاعی,دانلود پاورپوینت کلیات و مبانی حسابداری دولتی,مبانی حسابداری,مبنای نقدی ( نقدی کامل ),مبنای نقدی تعدیل شده,مق,مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی,موارد تشابه سازمان…

 • پروژه بررسی كارآفرینان سازمانی

  پروژه بررسی كارآفرینان سازمانی,تحقیق بررسی كارآفرینان سازمانی,دانلود تحقیق بررسی كارآفرینان سازمانی,كارآفرینان سازمانی,مقاله بررسی كارآفرینان سازمانی دانلود فایل پروژه بررسی كارآفرینان سازمانی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش كارآفرینان سازمانی چكیده     دردنیای درحال تحول امروز، كامیابی از آن جوامع و…

 • انرژی صرفه جویی شده حاصل از جایگزینی ساعت فرمان نجومی بجای فتوسل در روشنایی معابر شرکت برق منطقه ای زنجان

  انرژی صرفه جویی شده حاصل از جایگزینی ساعت فرمان نجومی بجای فتوسل در روشنایی معابر شرکت برق منطقه ای زنجان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله انرژی صرفه جویی شده حاصل از جایگزینی ساعت…

 • تحقیق مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجایی

  پایان نامه مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجایی,پروژه مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجایی,تحقیق مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجایی,مجموعه‌های مركزی و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نا رسا خوانی در کودکان (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش نا رسا خوانی در کودکان (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نا رسا خوانی در کودکان (فصل دوم) در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی

  انواع نهادها,دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی,ساز و كارهای تغ,كاركرد های اصلی نهادها,كاركردهای نهادهای آموزشی,كاركردهای نهادهای اجتماعی,كاركردهای نهادهای اقتصادی,كاركردهای نهادهای حكومتی,كاركردهای نهادهای خانوادگی,كاركردهای نهادهای مذهبی,مفهوم نهاد,نظریه نهادینگی ساختار سازمانی سلزنیك,هم شكلی نهادی,ویژگیهای نهادها دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی…

 • بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین

  بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین دانلود فایل بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین چکیده: هدف از این پژوهش ، بررسی تاخیر در پروازها و نقش آن برسطح رضایتمندی مسافر به عنوان…

 • پایان نامه پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات با استفاده از شبکه عصبی فازی با رویکرد تحلیل تکنیکال

  پایان نامه پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات با استفاده از شبکه عصبی فازی با رویکرد تحلیل تکنیکال دانلود فایل پایان نامه پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات با استفاده از شبکه عصبی فازی با رویکرد تحلیل تکنیکال چکیده در این تحقیق…

 • پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

  پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر بخشی تدریس(فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر بخشی تدریس(فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر بخشی تدریس(فصل دوم) در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه…

 • مقاله ایدز

  ایدز,مقاله ایدز دانلود فایل ایدز اهمیت راه‌های انتقال پیشگیری پس از مواجههPost exposure Prophylaxis جلوگیری از سرایت مادر به فرزند درمان ایدز یا نشانگان نقص اکتسابی ایمنی در اثر ویروسی به نام hiv (ویروس نقص ایمنی انسان) به‌وجود می‌آید. از زمان…

 • نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

  نقشه و,نقشه و پلان كامل پایگاه اورژانس,نقشه و پلان كامل پایگاه اورژانس اصفهان,نقشه و پلان كامل پایگاه اورژانس تهران115,نقشه و پلان كامل پایگاه اورژانس شیراز,نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس,نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس 115,نقشه و پلان کامل پایگاه…

 • پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 - 81

  پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 - 81,تحقیق گزارش افزایش تولید محصولات زراعی,دانلود پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 81 دانلود فایل پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80…

 • پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

  پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران چکیده در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه

  طرح توجیهی و کارآفرینی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه  خلاصه طرح : احداث و ایجاد مرغداری گوشتی ده هزار قطعه ای در زمین استیجاری كه…

 • دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  انواع گروهها,تعریف گروه,چرا مدیران باید گروهها را جدی بگیرند؟,دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),شاخصهای چهارگانه جامعه شناختی گروه,گروه رسمی,گروه غیرسمی,گروهها و عملکرد کاری,گروهها و نیازهای فردی,گرووهها و سازمان,مزایای کار گروهی نسبت به…

 • گزارش کاراموزی شركت كامپیوتری

  دانلود گزارش کارآموزی شركت كامپیوتری,شركت,كامپیوتر,کاراموزی شركت كامپیوتری,کارورزی شركت كامپیوتری,گزارش کاراموزی شركت كامپیوتری دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت كامپیوتری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه : دوران تكوینی تمدن انسان از نظر مورخین به مراحل گوناگون تقسیم شده است كه…

 • مقاله بررسی كمردرد و راه‌های پیشگیری از آن

  پروژه بررسی كمردرد و راه‌های پیشگیری از آن,تحقیق بررسی كمردرد و راه‌های پیشگیری از آن,دانلود تحقیق بررسی كمردرد و راه‌های پیشگیری از آن,مقاله بررسی كمردرد و راه‌های پیشگیری از آن دانلود فایل مقاله بررسی كمردرد و راه‌های پیشگیری از آن…

 • وضعیت خشونت در خانواده در ایران

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق وضعیت خشونت در خانواده در ایران,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,وضعیت خشونت در خانواده در ایران دانلود فایل دانلود  تحقیق وضعیت خشونت در خانواده…

 • پروژه ساختمانهای فلزی

  پروژه ساختمانهای فلزی,عمران دانلود فایل پروژه ساختمانهای فلزی چکیده ی بخشهایی از متن: مقدمه‌: دنیایی‌ كه‌ ما امروزه‌ در آن‌ زندگی‌ می‌كنیم‌ بدون‌ شك‌ دنیایی‌ متفاوت‌ با دنیایی‌ است‌ كه‌ نیاكان ‌ما در آن‌ می‌زیستند، دنیای‌ امروز دنیای‌ فن‌ و…

 • پاورپوینت تحول در طرح های توسعه شهری در آمریکا

  پاورپوینت تحول در طرح های توسعه شهری در آمریکا دانلود فایل پاورپوینت تحول در طرح های توسعه شهری در آمریکا الف) روند شکل گیری طرح های جامع ب) تحول در محتوای طرح های توسعه شهری ج) تحول در شکل و…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پستانک بچه

  بچه,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پستانک بچه,پروژه کارافرینی کارگاه تولید پستانک بچه,پستانک,توجیه اقتصادی کارگاه تولید پستانک بچه,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید پستانک بچه,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید پستانک بچه,طرح توجیه فنی کارگاه تولید پستانک بچه,طرح توجیهی کارگاه تولید پستانک بچه,کارآفرینی کارگاه تولید پستانک…

 • تحقیق کلی افت تحصیلی

  تحقیق کلی افت تحصیلی دانلود فایل بخشهایی از متن: افت تحصیلی موضوعی غیرقابل حل نیست، اما حل آن هم یك‌باره و ناگهانی و با شیوه‌های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پدیده، به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و زیربنایی احتیاج است…

 • كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ)

  كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) دانلود فایل كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) كاربرد مواد معدنی در صنایع بویژه بعد از جنگ جهانی…

 • تحقیق پیدایش زورخانه

  تحقیق پیدایش زورخانه دانلود فایل تحقیق پیدایش زورخانه مقدمه همه می دانیم كه در زمانهای قدیم كسب علم و دانش و یاد گرفتن سواد مخصوص طبقة خاص ثروتمندان زمان بوده و هر كس بسادگی قادر به كسب علم و دانش…

 • دانلود تحقیق مانیتور

  انواع مانیتورها,دانلود تحقیق مانیتور,مانیتور (Monitor) دانلود فایل دانلود تحقیق مانیتور در این تحقیق ابتدا به ذکر مقدمه ای از موضوع پرداخته و سپس به تشریح انواع مانیتورها میپردازیم. چکیده ی بخشهایی از متن: مانیتور (Monitor) وسیله ای شبیه تلوِیزیون در…