پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار

پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار

دانلود فایل

پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار چکیده :  یکی از مهمترین عوامل در شبکه های آبیاری که تأثیر تعیـین کننـده ای بـر عملکـرد هیـدرولیکی کانـال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار است . وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مکان در سرتاسر شبکه و سازه های آبی موجود خواهد شد که تبعات گسترده هیدرولیکی در شبکه ایجاد می کند. همچنین از جمله عوامل تأثیرگذار بـر بهبـود عملکـرد کانـال هـای آبیـاری اجـرای دقیـق برنامه های تحویل و توزیع آب در کانال ها از طریق طراحی سازه های متعدد در طـول شـبکه مـی باشـد. وظیفـه تعین میزان تنظیمات سازه ها در شبکه کانال های آبیاری و عملکرد سـازه بعهـده سیـستم کنتـرل اسـت . جهـت مطالعه و بررسی رفتار هیدرولیکی شبکه در مقابل با سیستم های کنترل و سازه هـا ومطالعـه و ارزیـابی عملکـرد جریان های غیرماندگار، یکی از موثرترین روش ها، شبیه سازی ریاضی آنهاسـت . بـا توجـه بـه طبیعـت جریـان غیرماندگار، و تعامل با این سیستم ها و استفاده از مدل های هیدرودینامیکی اجتناب ناپـذیر اسـت . بـرای تحقـق این امر تهیه رابطـه (دبـی -اشـل ) سیـستم هـای کنتـرل و سـازه هـای مربوطـه بـه صـورت تلفیقـی بـا یـک مـدل هیدرودینامیکی ضروری است . اگر چه مدل های مذکور با امکان ارزیابی عملکرد کانال هـا اطلاعـات مناسـبی را برای مدیریت جریان غیرماندگار فراهم می نمایند اما دستیابی به مناسبترین شیوه های مدیریتی نیازمند بهـره – گیری از روش های مؤثر و کارآمد بهینه سازی است .لذا در این تحقیق برای شبیه سازی کانال آبرسان و سـازه – های آن از مدل MIKE11 استفاده شد.برای آزمون و ارزیـابی مـدل ، کانـال خـداآفرین از شـبکه خـداآفرین انتخاب شده است و با توجه به داده های محاسباتی پروفیل سطح آب مدل کالیبره شد و صحت آن مورد تأییـد قرارگرفت . سپس با توجه به قابلیت مدل هیدرولیکی ١١ MIKE، ابتدا با حساسیت سـنجی پارامترهـای مـوثر در مدل درک صحیحی از رفتار جریان در شبکه بدست آمده و با شناسایی اجـزای بـا حـساسیت هیـدرولیکی بیشتر پارامترهایی نظیر ضریب زبری مانینگ که معرف میزان افت انرژی و زبـری کانـال مـی باشـد، بـازه هـای مختلف شبکه کانال آبرسان به صورت مستقل یا وابسته با اسـتفاده از روش هـای نـوین بهینـه سـازی والگـوریتم بهینـه سـازی Shuffled تعیـین شـد.  نتـایج بدسـت آمـده راه کارهـای مـدیریتی بهـره بـرداری از جریـان هـای غیرماندگار در کانال های آبیاری و سازه های آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت کـه در ایـن پایـان نامـه ارائـه شده است .  مقدمه : یکی از مهمترین عوامل در شبکه های آبیاری که تأثیر تعیین کننده ای بر عملکرد هیدرولیکی کانال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار است . وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مکان در سرتاسر شبکه و سازه های آبی موجود خواهد شد که تبعات گسترده هیدرولیکی در شبکه ایجاد می کند جریان های غیر ماندگار ایجاد شده در شبکه های آبیاری علاوه بر تبعات فراوان هیدرولیکی دارای تأثیرات مستقیم در فرایند بهره برداری در سطح شبکه نیز می باشند.  مدل های هیدرودینامیک و مدل ١١ MIKE عموم مدل های هیدرودینامیک که جریان غیرماندگار را در کانال های آبیاری شبیه سازی می کنند، معادلات جریان متغیر تدریجی یک بعدی معروف به سنت ونانت را حل می نمایند که هر یک قابلیت های متفاوتی دارند . بایستی متذکر شد که مدل های هیدرودینامیک برای شبیه سازی جریان غیرماندگار در کانال ها منحصر به یک مدل خاص نمی شود. بلکه مدل های دیگری نیز در این رابطه ارائه گردیده اند که می توان تعدادی از آنها را از قبیل NETFLO،DUFLOW, CANALMAN, RIBASI,  RUBLCON, HYDRA, SEFLOW, KUOTA, WAFLOW نام برد.  فهرست مطالبعنوان مطالب      شماره صفحهچكیده 1مقدمه 2فصل اول : كلیات 31)تعریف مسأله 4 -1 2)ضرورت انجام تحقیق 6 -1 3)اهداف تحقیق 8 -1 فصل دوم :مروری بر تحقیقات گذشته 9-1 مقدمه 10 -2 -2 بررسی سوابق مطالعات جریانهای غیر ماندگار در شبكههای آبیاری از -2 دیدگاه بهرهبرداری و كنترل11-3 مشخصات سیستمهای كنترل 12 -2 -4 نوع كنترل 14 -2 -1 كنترل پس خورد 14 -4 -2 -2 كنترل پیش خورد 15 -4 -2 -3 كنترل تركیبی 17 -4 -2 -5 جهت كنترل 17 -2 -6 تكنیك های طراحی 19 -2 19 p -1-6 تكنیك -2 23 MIKE -7 مدل های هیدرودینامیك و مدل 11 -2 -8 مدلهای بهینه سازی با شبیهسازی هیدرودینامیك 24 -2 و معرفی AutoCal و معرفی مدل MIKE فصل سوم : معرفی مدل 11منطقه طرح3132 MIKE 1معرفی مدل 11 -3ز-1 حالات جریان 33 -1 -3-2 تئوریهای بكارگرفته در مدل 34 -1 -3-3 روش حل معادلات 36 -1 -3-4 شرایط مرزی 40 -1 -3-1-4 وضوح 40 -1 -3-2-4 انتخاب شرط مرزی 40 -1 -3-3-4 توصیف شرایط مرزی 40 -1 -3-5 مقاومت بستر 43 -1 -3-1-5 نسبت مقاومتی 44 -1 -3-2-5 فاكتور مقاومت 44 -1 -3-3-5 شعاع مقاومت 44 -1 -3-6 شرایط پایداری 46 -1 -3-1-6 ملا ك كورانت 47 -1 -3-2-6 ملاك سرعت 47 -1 -3-7 گام زمانی 48 -1 -3-8 نحوه تعریف مقاطع عرضی 48 -1 -3-9 شرایط اولیه 50 -1 -3-10 افت انرژی 51 -1 -352 AutoCal 2)بخش دوم معرفی نرمافزار كالیبراسیون و بهینهسازی -353 AutoCal -1 راه اندازی برنامه -2 -353 Simulation Specification -2 منوی -2 -358 Model Parameters -3 منوی -2 -360 Objective Function -4 منوی -2 -3-5 بهینه سازی 63 -2 -3ح63 Optimization Method -1-5 منوی -2 -368 Save Output File -6 منوی -2 -3-7 خروجی های برنامه 69 -2 -3-3 بخش سوم معرفی منطقه طرح 69 -3فصل چهارم : اجرای مدل كانال آبرسان 72-1 تهیه مدل 73 -4-2 تعریف سازه ها 78 -4-1 دریچه كنترل بالادست آمیل 80 -2 -4-1-1 كاربردها و فواید 81 -2 -4-2-1 حذف سرریز آّب 81 -2 -4-3-1 مفاهیم عملكرد 82 -2 -4-4-1 مشخصات هیدرولیكی 82 -2 -4-5-1 كاهش 83 -2 -4-6-1 كنترل كانال از بالادست 83 -2 -4-2 مدلسازی آبگیرها 88 -2 -4-3 مدلسازی سرریزها 90 -2 -4فصل پنجم : ارائه نتایج 93مقدمه 94-1-5 تعریف سناریو 94-2-5 آنالیز حساسیت 99-1-2-5 كاربرد حساسیت هیدرولیكی در تعین دقت مورد نیاز برای كنترل سطح-2-2-5 كاربرد حساسیت هیدرولیكی در بررسی عملكرد هیدرولیكی سیستمآبیاری100-3-2-5 معرفی شیوه آنالیز حساسیت و بررسی آن بر اساس تحقیقات قبلی 100-4-2-5 روند حل در این تحقیق 104-3-5 بهینه سازی 108-1-3-5 مقدمهای بر مدلهای بهینهسازی 108-2-3-5 روش های بهینه سازی 109111 SCE -3-3-5 الگوریتم112 SCE -4-3-5 پارامترهای الگوریتم-5-3-5 معیارهای توقف 112112 SCE -6-3-5 مكانیزم الگوریتم114 CCE -7-3-5 مكانیزم الگوریتم116 AutoCal -8-3-5 بهینهسازی با مدل-9-3-5 روش مونت كارلو 123-10-3-5 تجزیه و تحلیل نتایج بهینهسازی 126فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات 128نتیجه گیری 129 پیشنهادات 130 پیوست ها 131فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهمنابع و ماخذ 132فهرست منابع فارسی 132فهرست منابع لاتین 134سایت های اطلاع رسانی 136چكیده انگلیسی 137

 • ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB)

  ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB),حسابداری,حسابداری دولتی,حسابداری دولتی (GASB),دنلود مقاله حسابداری دانلود فایل ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB) مقدمه رهنمود عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال ۲۰۰۵ تمام اعلامیه های  رسمی تصویب شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB)…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها,نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها سامان پاسارگاد اقتصاد نوین,نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها سپه صادرات مسکن,نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها ملت ملی پارسیان,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات تخصصی آزمون…

 • پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد كشور

  پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد كشور,پروژه بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد كشور,تحقیق بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد كشور,دانلود پایان نامه بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد كشور,مقاله بررسی تأثیر تحصیلات زنان…

 • پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی معلم و استفاده از روش های تغییر رفتار در دانش آموزان

  استفاده از روش های تغییر رفتار در دانش آموزان,پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی معلم و استفاده از روش های تغییر رفتار در دانش آموزان,تغییر رفتار در دانش آموزان,ویژگی های شخصیتی معلم دانلود فایل پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی…

 • پژوهش لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

  اصول درمان لیزرهای کم توان,پزشکی و استفاده از لیزر,پژوهش لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی),تحقیق کاربرد لیزر در درمان بیماری ها و استفاده در پزشکی,تحقیق لیزر چیست,تحقیق لیزر درمانی چیست,جراح,خرید تحقیق کاربرد لیزر در پزشکی,دانلود تحقیق لیزر…

 • تحقیق آسیب دیدگی های زانو

  آسیب دیدگی زانو,تحقیق آسیب دیدگی های زانو,تحقیق تربیت بدنی,تحقیق درس تربیت بدنی,تحقیق درس تربیت بدنی 1,تحقیق درس تربیت بدنی 2,تحقیق رشته تربیت بدنی,دانلود مقاله تربیت بدنی,دانلود مقاله رشته تربیت بدنی,مقالات رشته تربیت بدنی,مقاله تربیت بدنی,مقاله رشته تربیت بدنی دانلود فایل…

 • مقاله عوامل فرهنگی اجتماعی شکست تحصیلی و جبران آن

  راهنمایی تحصیلی به عنوان پیشگیری و راهنماییهای مجدد به عنوان جبران شكستها,مقاله عوامل فرهنگی اجتماعی شکست تحصیلی و جبران آن دانلود فایل مطالب: 1ـ همپوشی ریشه های اجتماعی ـ آموزش و شخصی 2ـ موقعیت اجتماعی اقتصادی دانش آموز و سطح…

 • تحقیق در مورد بانک مرکزی

  تحقیق در مورد بانک مرکزی دانلود فایل تحقیق در مورد بانک مرکزی فهرست: درباره بانک تاریخچه وظایف و اختیارات هیات عامل وظایف هیات نظارت اندوخته اسكناس .............................................................. چکیده: درباره بانک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه…

 • طراحی و عملکرد سیستم ترمز

  طراحی و عملکرد سیستم ترمز دانلود فایل مقدمه. 4 انواع ترمزها 5 ترمز دیسکی. 6 کالیپر چهار پیستونی. 7 ترمز کاسه ای.. 8 استقرار ترمز کاسه ای.. 9 انواع ترمز کاسه ای.. 10 ترمز کاسه ای خود تنظیم. 11 فواصل…

 • تحقیق اسپكتروفتومترها

  تحقیق اسپكتروفتومترها دانلود فایل یك فریم از تجهیزات پزشكی: ‏اسپكتروفتومترها، تجهیزاتی است كه جذب یا عبور طول موج‌های مشخصی از انرژی تابشی (نور) از یك آنالیت را در یك محلول تعیین می‌كنند. به دلیل تفاوت در تعداد و آرایش گروه‌ها،…

 • استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)

  استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه),الگوی بهبود و بازسازی سازمان(بوبس),الگوی پنجرۀ جوهری,الگوی تحول مبتنی بر برنامه,تحولهای بنیادی سازمان,سطح فردفن بهبود مهارتهای ارتباطیالگوی پنجرۀ جوهری,سطح گروهفن تشكیل گر,فعالیتهای اصلی استراتژیهای مبتنی بر برنامه,فنون بوبس,مقایسه انواع تحولهای بنیادی…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پستانک بچه

  بچه,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پستانک بچه,پروژه کارافرینی کارگاه تولید پستانک بچه,پستانک,توجیه اقتصادی کارگاه تولید پستانک بچه,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید پستانک بچه,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید پستانک بچه,طرح توجیه فنی کارگاه تولید پستانک بچه,طرح توجیهی کارگاه تولید پستانک بچه,کارآفرینی کارگاه تولید پستانک…

 • مقاله تک یاختگان

  تحقیق تک یاخته ها,مقاله تک یاختگان دانلود فایل قسمتهایی از متن: دید کلی تک‌‌یاختگان گروهی از موجودات زنده یوکاریوت هستند که پیکرشان تنها از یک یاخته تشکیل شده است و فعالیتهای زیستی مختلف این موجودات توسط بخشهای اختصاص یافته‌ای از…

 • پاورپوینت ماهواره های مخابراتی

  پاورپوینت ماهواره های مخابراتی دانلود فایل پاورپوینت ماهواره های مخابراتی اسلاید یک مقدمه در جهان امروز، فناوری فضایی به عنوان یكی از مهم‌ترین زمینه‌های رقابتی در بین كشورها شناخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای كه میزان دستیابی به اشكال گوناگون فناوری فضایی، مبنای…

 • دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

  دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی دانلود فایل دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی در  55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • طرح توجیهی وپروژه کارآفرینی احداث کارخانه ی روغن نباتی

  احداث کارخانه ی روغن نباتی,پروژه کارآفرینی احداث کارخانه ی روغن نباتی,طرح توجیهی احداث کارخانه ی روغن نباتی,طرح توجیهی وپروژه کارآفرینی احداث کارخانه ی روغن نباتی دانلود فایل طرح توجیهی وپروژه کارآفرینی احداث کارخانه ی روغن نباتی در 41 صفحه ورد…

 • بررسی گیاه کاکائو به صورت لاتین

  بررسی گیاه کاکائو به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Cocoa, Theobroma cacao, is an evergreen tree in the family Malvaceae, grown for…

 • مقاله تأثیر خشکسالی و ترسلی بر محصول پسته در شهرستان زرند

  مقاله تأثیر خشکسالی و ترسلی بر محصول پسته در شهرستان زرند دانلود فایل مقاله تأثیر خشکسالی و ترسلی بر محصول پسته در شهرستان زرند چکیده در عصر حاضر افزایش جمعیت و عوامل وابسته به آن از یک طرف و وقوع…

 • پاورپوینت کارآفرینی و پروژه رشته حسابداری

  پاورپوینت کارآفرینی و پروژه رشته حسابداری,پروژه کارآفرینی و پروژه رشته حسابداری,تحقیق کارآفرینی و پروژه رشته حسابداری,کارآفرینی و پروژه رشته حسابداری دانلود فایل پاورپوینت کارآفرینی و پروژه رشته حسابداری • اهداف درسی: 1- آشنایی با اصول و مفاهیم تئوری و نظری…

 • تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

  تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود سمینار,دانلود سمینار کارشناسی“ MSc”مهندسی برق باﻋﻨﻮان تعامل بین جاذب…

 • زبان برنامه نویسی ‍C#

  زبان برنامه نویسی ‍C# دانلود فایل زبان برنامه نویسی ‍C# مقدمه ‍C# یكی از زبانهای جدید برنامه‌سازی شی‌گرا است كه با ارائة رهیافت Component-Based به طراحی و توسعه نرم‌افزار می‌پردازد. آنچه ما در حال حاضر از زبانهای برنامه‌سازی Component-Based در…

 • مقاله انگیزش و نظریه های آن

  مقاله انگیزش و نظریه های آن دانلود فایل مقاله انگیزش و نظریه های آن تعریف انگیزش : روانشناسان انگیزش را فرآیند هایی می دانند كه در برانگیختن ، جهت دادن و پایایی رفتار نقش آفرین هستند. در واقع انگیزش یك…

 • گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

  اسکلت فلزی,دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان,ساختمان مسکونی,کاراموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی,کارورزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی,گزارش کاراموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی دانلود فایل…

 • پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درونشهری با استفاده از مدل احتمالی

  پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درونشهری با استفاده از مدل احتمالی دانلود فایل پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درونشهری با استفاده از مدل احتمالی چکیده:یکی از مهمترین نیازهای امروزی بشر…

 • تحقیق آبیاری قطره ای

  آبیاری قطره ای,بررسی آبیاری قطره ای,پروژه آبیاری قطره ای,تحقیق آبیاری قطره ای,دانلود آبیاری قطره ای,درباره آبیاری قطره ای,مقاله آبیاری قطره ای دانلود فایل تحقیق آبیاری قطره ای هدفهای رفتاری : در پایان این فصل ، فراگیر باید بتواند : 1-  …

 • پاورپوینت گیاه شناسی

  پاورپوینت گیاه شناسی دانلود فایل پاورپوینت گیاه شناسی مواد آلى ذخیره شده براى شروع رشد ضرورى است. مطالعاتى که روى رشد در تاریکى انجام شده است مشخص کرده است که کربوهیدرات‌‌ها به‌عنوان ذخیره غذائى گیاه عمل مى‌کنند. اسمیت نشان داد…

 • پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت MIS

  پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت MIS دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت MIS تعریف کلی سیستم    ترتیب منظمی از عوامل یا عناصر همبسته که با توجه به همبستگی و تاثیر این عوامل بر یکدیگر و تبادل منابع ، در جهت…

 • پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985)

  پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) دانلود فایل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) منابع :  گروسی فرشی، میرتقی. (1380). رویكردی نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز، نشر دانیال.

 • با بدن خود مهربان باشیم

  با بدن خود مهربان باشیم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب با بدن خود مهربان باشیم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل مطالب این کتاب شامل  اندام های بدن  …

 • مقاله بررسی منابع حقوق اساسی

  پروژه بررسی منابع حقوق اساسی,تحقیق بررسی منابع حقوق اساسی,دانلود تحقیق بررسی منابع حقوق اساسی,مقاله بررسی منابع حقوق اساسی دانلود فایل مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش  منابع حقوق اساسی الف: قانون اساسی قانون اساسی كه…

 • خواص متالورژیكی پوشش ها

  پوشش ها,خواص متالورژیكی,خواص متالورژیكی پوشش ها دانلود فایل خواص متالورژیكی پوشش ها روش تحقیق آماده سازی نمونه و تجهیزات مواد و وسائل لازم آماده سازی بوتة ذوب مواد مصرفی جهت تهیة مذاب اعمال پوشش متالوگرافی پوشش ها آزمونهای انجام شده…

 • کارآموزی -كامپیوتر - آموزش و پرورش گلستان 22 ص

  آموزش و پرورش,آموزش و پرورش گلستان,كامپیوتر,کارآموزی,کارآموزی -كامپیوتر - آموزش و پرورش گلستان 22 ص,کارآموزی كامپیوتر دانلود فایل کارآموزی -كامپیوتر  - آموزش و پرورش گلستان  22 ص مقدمه و تشکر در جامعه امروزی ، دنیای دیجیتال  و در این بین کامپیوتر…

 • تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر “وجدان كاری”‌ و “انضباط اجتماعی”

  تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر “وجدان كاری”‌ و “انضباط اجتماعی”,وجدان کاری دانلود فایل در این تحقیق در ابتدا به این مطلب می پردازدكه چرا مقوله های وجدان كار و انضباط اجتماعی بسیار كم و جزئی در مطالعات و نوشته…

 • پرسشنامه شجاعت

  پرسشنامه شجاعت دانلود فایل پرسشنامه شجاعت به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه مقدمه : همۀ ماتاحدود ی ترس را تجربه می کنیم . هر حیوان یا انسانی که فاقد این احساس باشد نمی تواند در دنیایی که اساساً متخاصم و…

 • پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

  پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران دانلود فایل پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران چکیده  اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک…