پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت چکیده حتی بهترین ارائه کنندگان خدمت نیز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتی میگردند. از آنجا که بسیاری از خدمات به نیروی کار وابسته است و نیز تولید خدمت و مصرف آن غیر قابل تفکیک است،قصور از خدمت در سازمانهای خدماتی امری کاملا بدیهی میباشد به همین دلیل  برندها برای بخش خدمات بسیار حیاتی هستند زیرا ماهیت ناملموس خدمات، ارزیابی محتوایی و کیفی آنرا برای مصرف کننده دشوار میسازد و برندها میتوانند در کاهش ریسکهای ناشی از خرید و مصرف خدمات نقش مهمی را ایفا کنند.در زمینه بازاریابی ادعا شده است که مصرف کنندگان رابطه ای را با برند میسازند و آنرا حفظ میکنند لذا یک برند میتواند به عنوان شریک بالقوه ی یک رابطه محسوب شود.  بسیاری از محققان در بازایابی خدماتی عقیده دارند که کیفیت رابطه مشتری با سازمان بر عکس العملهای مشتریان  به قصور از خدمت تاثیر میگذارد و برخی از آنها مطرح میکنند که روابط مشتری حائلی  مهم برای شرکتهای خدماتی در برابر قصور از خدمت است و میتواند نارضایتی مشتریان از قصور از خدمت را کاهش دهد.  واژگان کلیدی : قصور از خدمت ، تئوری اسناد ، کیفیت رابطه برند ، چهارچوب فورنیر ،پاسخگویی احساسی، نیات رفتاری   مقدمه حتی بهترین ارائه کنندگان خدمت نیز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتی میگردند. یک دلیل قصور در خدمت  بستگی داشتن بسیاری از خدمات به نیروی کار است که ناخود آگاه منجر به عدم تجانس بیشتر ستاده ها در مقایسه با فرایندهای تولید مکانیکی میگردد عملکردهای متغیر خدمت و قصور در خدمت همچنین ناشی از غیرقابل تفکیک بودن تولید خدمت و مصرف آن است، چرا که خدمات اغلب اوقات در همان لحظه تولید مصرف میشوند و همین موضوع مانع از سنجش کیفیت خدمت قبل از ارائه آن میشود . (2003 Klein ,Gansean ,  ،Hess)  Service Failure مفهوم برند تعاریف متعددی از برند ارائه شده است و رویکردهای مختلفی در این تعاریف وجود دارد . برخی از تعاریف از دید مصرف کنندگان و برخی دیگر از منظر شرکت ارائه شده  اند. علاوه بر این برند گاهی در رابطه با اهدافش و گاهی به وسیله ویژگی هایش تعریف میشود. برند نام یا نمادی متمایز برای شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده از گروه دیگر فروشندگان میباشد. برای متمایز ساختن محصولی از رقبا اینگونه تعریف میشود که برند مجموعه ای از ویژگی های متمایز است که یک محصول یا خدمت را از محصولات و خدمات سایر شرکتها متمایز میکند. ( 2009Pike , ) یکی از ساده ترین تفاسیری که در ارتباط با برند مطرح شده است بکاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است که نشان دهنده سرمایه گذاری بر روی یک محصول میباشد و از سازمان در برابر تقلید کنندگان پشتیبانی میکند. در تفاسیر پیچیده تر دیگری که در مورد برند مطرح شده است از آن به عنوان موارد مختلفی نظیر یک شرکت ، یک کاهش دهنده ریسک ، یک میانبر و یا استراتژی ای برای موضع یابی نیز یاد شده است (زارعی ، 1390)  Corporation خدمت نوع رفتار با مشتری یک خدمت محسوب میشود. (2000Gronroos, ) .با این توصیف چندین تعریف از خدمت میتوان ارائه داد: ـ خدمت فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر ارائه میدهد و اساسا ناملموس بوده و مالکیت چیزی را در بر ندارد. نتیجه آن نیز میتواند محصولی فیزیکی یا نا ملموس باشد . (Kotler & Armestrang,2000) ـ خدمت فرآیندی است مشتمل بر یک سری از فعالیتهای کم و بیش نامحسوس که به طور طبیعی اما نه لزوما همیشگی در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم های ارائه دهنده خدمت روی داده تا  راه حلی برای مسائل مشتریان باشد. (Gronroos,2000 ) تئوری اسناد  ریشه تئوری اسناد در بین کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه به کار فریتش هایدر  در سال 1958 باز میگردد . به عقیده او اسنادها نتیجه فرآیندهای بنیادی شناخت هستند که افراد به وسیله آنها علت و معلول ها را تعیین میکنند تا از این طریق بتوانند مشکلات خود را حل نمایند و در تعامل با محیط خود تاثیر گذارتر باشند. هایدر در این زمینه  افراد را به روانشناسانی بی تجربه تشبیه میکند که تلاش دارند علل پیامدهای مثبت یا منفی را تعیین کنند.(Martinko, Harvey, Douglas, 2007 ) او در سال 1958 این موضوع را مطرح کرد که هر یک از ما در فرایند درک و شناخت جهان اطراف خود ، چه در شکل فیزیکی و چه در شکل اجتماعی آن ، دائما در تلاش برای توضیح اعمال و واکنش های خود و دیگران هستیم . او با مطرح کردن اسناد علی به گرایش افراد به ارزیابی ارتباط علت و معلول برای ارائه توضیحاتشان اشاره کرد (Goncalves et al, 2007 ). در نوشته های هایدر در مورد افراد و فرآیند تحلیلشان از یک بعد علی داخلی / خارجی به عنوان پایه ای برای فرآیند اسناد یاد شده است  . او به طور مشخص بیان میکند که پیامدهای هر عملی به دو دسته از عوامل بستگی دارد که عبارتند از عوامل درون فردی و عوامل درون محیطی . تئوری اسناد نشان میدهد که افراد دلایل گوناگونی را به کارهای خود و دیگران نسبت میدهند. این تفسیرهای علی به افراد برای درک بهتر محیطشان کمک میکند و به آنها این توانایی را میدهد که رفتارهای آینده خود را تبیین کرده و با محیط تطبیق دهند. (Groth, Gutek, Douma,2001 )   Attribution theory  Fritz Haider فهرست  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….             1 1-1بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………             2 2-1 ضرورت موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………             3 3-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..             4 4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………             5 5-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………            5 6-1 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….            5 7-1 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………             5 8-1 قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..            6 9-1 قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….             6 10-1جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………..            6 11-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن …………………………………………………………..            6 12-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………            6 13-1 روشهای تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………            7 14-1 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….           7 15-1 مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………           8 16-1 تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ……………………………………………………………………………………………….           9  1-16-1 کیفیت رابطه برند ……………………………………………………………………………………………………………….           9 2-16-1 قصور از خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………         10 3-16-1 پاسخگویی مشتریان به قصور از خدمت ………………………………………………………………………………..        10 4-16-1 تئوری اسناد …………………………………………………………………………………………………………………………..        10 5-16-1 تئوری اسناد در قصور از خدمت  ………………………………………………………………………………………….         10 6-16-1 پاسخ احساسی  ………………………………………………………………………………………………………………………        11    7-16-1 نیات رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………        11 17-1 ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..        11 1-18 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………        12 فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        13 بخش اول : پیشینه نظری و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………..         14 1-2 مفهوم برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………..        14 2-2 خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….        15 1-2-2 ویژگی های خدمات ………………………………………………………………………………………………………….        16   1-1-2-2 ناملموس بودن ……………………………………………………………………………………………………        16 2-1-2-2 تفکیک ناپذیری …………………………………………………………………………………………………        17 3-1-2-2 تغییر پذیری ………………………………………………………………………………………………………        17 4-1-2-2 فناپذیری ……………………………………………………………………………………………………………        18 2-2-1-5 مالکیت ………………………………………………………………………………………………………………        18 2-2-2 کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………..       18  3-2-2 مدیریت برند خدمات ………………………………………………………………………………………………………………       20 3-2 قصور از خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………………….      20  4-2 جبران خدمات …………………………………………………………………………………………………………………………………       23 2-5 قصور از خدمت و رابطه …………………………………………………………………………………………………………………….       23 6-2 کیفیت رابطه …………………………………………………………………………………………………………………………………….       24 7-2 رابطه برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………….       25 1-7-2 رابطه برند در بخش خدمات ………………………………………………………………………………………………..      26 2-7-2 رابطه برند و وفاداری برند ……………………………………………………………………………………………………      27 8-2 برند به عنوان شریک رابطه ……………………………………………………………………………………………………………….      28 9-2 مدلهای رابطه برند …………………………………………………………………………………………………………………………….      29 1-9-2 مدل بلکستون ……………………………………………………………………………………………………………………..      29 2-9-2 مدل دونکن موریتاری …………………………………………………………………………………………………………      30 3-9-2 مدل آکر ……………………………………………………………………………………………………………………………..       30 4-9-2 مدل آلبرت و همکاران ………………………………………………………………………………………………………       31   5-9-2 مدل فورنیر …………………………………………………………………………………………………………………………        32   1-5-9-2  عشق / علاقه ……………………………………………………………………………………………………..        35 2-5-9-2 ارتباط با خود ……………………………………………………………………………………………………….        35 3-5-9-2 وابستگی متقابل …………………………………………………………………………………………………..        36 4-5-9-2 تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………..        36 5-5-9-2 صمیمیت ……………………………………………………………………………………………………………..        37 6-5-9-2 کیفیت شراکت برند ……………………………………………………………………………………………..        37 10-2 تئوری اسناد …………………………………………………………………………………………………………………………………..      38 1-10-2 مکان هندسی ……………………………………………………………………………………………………………………     39 2-10- 2 پایداری ……………………………………………………………………………………………………………………………..    39 3-10-2 کنترل پذیری ……………………………………………………………………………………………………………………..    39 11-2 اسنادهای مشتریان در مواجه با قصور از خدمت ……………………………………………………………………………     40 1-11-2 اسناد مکان هندسی ………………………………………………………………………………………………………….     41 2-11-2 اسناد کنترل پذیری …………………………………………………………………………………………………………..     42 3-11-2 اسناد پایداری …………………………………………………………………………………………………………………….     42 12-2 پاسخ های مشتریان به قصور از خدمت ………………………………………………………………………………………….     44 1-12-2 پاسخ های احساسی ……………………………………………………………………………………………………………..     44 2-12-2 پاسخ های شناختی …………………………………………………………………………………………………………….     44 2-12-3 پاسخ های رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………….     44  13-2 مقابله به مثل ………………………………………………………………………………………………………………………………….     45 1-13-2 پیامدهای مقابله به مثل ……………………………………………………………………………………………………..    45 14-2 نیات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………     46 1-14-2تبلیغات دهان به دهان ………………………………………………………………………………………………………..    47 1-1-14-2 ارتباط تبلیغات دهان به دهان و قصور از خدمت ………………………………………………    50 2-14-2 قصد خرید مجدد ………………………………………………………………………………………………………………..    51 2-15 مدل مفهمومی ………………………………………………………………………………………………………………………………..   52 1-15-2 تاثیر کیفیت رابطه برند بر اسنادهای علی ……………………………………………………………….   53 2-15-2 تاثیر کیفیت رابطه برند بر پاسخ های احساسی ……………………………………………………………..     53 3-15-2 اثرات اسناد علی بر پاسخ عاطفی …………………………………………………………………………………..     54 4-15-2 اثرات پاسخ احساسی بر نیات رفتاری ……………………………………………………………………………..     54 5-15-2 تاثیرات کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری ……………………………………………………………………..     54 بخش دوم : پیشینه تحقیق 16-2 تحقیقات داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………………      56 17-2 تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………………………………………….      57 بخش سوم : سازمان مورد مطالعه 18-2 مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت  …………………………………………………………………………………..     60 فصل سوم : روش شناسی تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..       63 1-3 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………       63 1ـ1ـ3 نوع تحقیق بر مبنای هدف ………………………………………………………………………………………………..      63 2ـ1ـ3 نوع تحقیق بر حسب روش  ………………………………………………………………………………………………..      64 2-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………     64 3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………     65 4-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………….     65 5-3 روش های گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………..     66 1-5-3 منابع کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………………….      66 2-5-3 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………      66 6-3 مقیاس مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………    67 7-3 روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………………     68 8-3 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………     68 9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………     70 1-9-3 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..     70 2-9-3 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………    70 1-2-9-3 آزمون آلفای کرونباخ  ……………………………………………………………………………….     70 2-2-9-3 آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………………………………………………..    70 3-2-9-3 تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………..    70 4-2-9-3 مدل سازی معادلات ساختاری ………………………………………………………………..    71 5-2-9-3 ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………..     72 11-3 خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………………………………………     72 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     73 1-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..     73 2-4 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………..     74 1-2-4 آمار توصیفی متغیر جنسیت …………………………………………………………………………………..     74 2-2-4 آمار توصیفی متغیر سن …………………………………………………………………………………………     75 3-2-4 آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات ………………………………………………………………………..    76 3-4 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………….    77 1-3-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها …………………………………………………………………………………………    77 1-1-3-4 آزمون نرمال بودن ابعاد متغیر كیفیت رابطه برند ………………………………………    78 2-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر اسناد پایداری ……………………………………………………    78 3-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر اسناد کنترلی …………………………………………………………..   79 4-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخگویی احساسی منفی ……………………………………..   79 5 -1-3-4آزمون نرمال بودن متغیر نیات رفتاری …………………………………………………………..    80 2-3-4 همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….    80 3-3-4 تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………    82 1-3-3-4 مدل‌‌ اندازه‌گیری …………………………………………………………………………………….    82 1-1-3-3-4 تحلیل عاملی ابعاد متغیر متغیر كیفیت رابطه برند ……………………….    83 2-1-3-3-4  تحلیل عاملی متغیر اسناد پایداری ………………………………………………     87 3-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر اسناد کنترلی  …………………………………………..    88 4-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر پاسخگویی احساسی منفی ……………………    90 5-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر نیات رفتاری ………………………………………     92     2-3-3-4 مدل ساختاری …………………………………………………………………………………..    94 4-3-4 آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………     96 4-4 اثرات مستقیم و غیرمستقیم  …………………………………………………………………………………..     99 5-4 خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………………………..    102 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….    103 1-5 نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………….    104 2-5 پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………….    107 1-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اول  ………………………………………………………………………………..    109 2-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………    109 3-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه سوم …………………………………………………………………………………..    109 4-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………..    109 5-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………….    110 6-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه ششم …………………………………………………………………………………..   110 7-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………….   110 3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………….   110 4-5 محدودیتهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….   111  منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     112 پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    120

 • مقالات مربوط به کشاورزی

  Effect of heat stress after anthesis on source limitation of wheat and barley cultivars,آمادگی برای تبدیل به كشاورزی ارگانیك,آیا کشاورزی ارگانیک از نظر اقتصادی عملی خواهد بود,اهمیت خاك در كشاورزی ارگانیك,تبدیل كشاورزی معمولی به کشاورزی ارگانیک,تجزیه و تحلیل در تبدیل…

 • تحقیق مشکلات روحی و روانی و راههای درمان و کنترل

  تحقیق مشکلات روحی و روانی و راههای درمان و کنترل,مقاله رابطه مشکلات روانی و جسمی دانلود فایل تحقیق مشکلات روحی و روانی و راههای درمان و کنترل فهرست مطالب چكیده 1 مقدمه 2 اعتماد به نفس برای یک عمر 3…

 • مقاله بررسی نور و افتالمولوژی

  پروژه بررسی نور و افتالمولوژی,تحقیق بررسی نور و افتالمولوژی,دانلود تحقیق بررسی نور و افتالمولوژی,مقاله بررسی نور و افتالمولوژی دانلود فایل مقاله بررسی نور و افتالمولوژی در 60 صفحه ورد قابل ویرایش  نور و افتالمولوژی Pamela S. Chavis, MD, & William…

 • مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی

  مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با کشت سنتی دانلود فایل مقاله بررسی میزان مصرف انرژی در تولید گندم، جو و سویا در کشت مکانیزه و مقایسه آن با…

 • پاورپوینت گزارش تدوین سند ملی آموزش وپرورش گذ شته ، حال، آینده

  پاورپوینت گزارش تدوین سند ملی آموزش وپرورش گذ شته ، حال، آینده دانلود فایل پاورپوینت گزارش تدوین سند ملی آموزش وپرورش گذ شته ، حال، آینده آموزش وپرورش بایداز روزمره گی بیرون بیاید؛ این اساس حرف است با توجه به تحولی…

 • پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

  آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی,اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده,ازچرخش یا ریسایكلینگ,استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی,انواع فاضلاب صنایع غذایی,پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق مصرف آب در صنایع غذایی,روشهای تصفیه فاضلاب صنایع…

 • مقاله بررسی زندگی و جهان بینی مولوی

  دانلود تحقیق قلمرو فکری مولانا,فرایند زندگی مولوی,مقاله بررسی زندگی و جهان بینی مولوی دانلود فایل مقاله بررسی فراینـد زنـدگی و قلمـرو فكـری ( جهان بینی ) مولـوی مقـدمه ادبیّات در هر شكل و قالبی كه باشد ، نمایشگر زندگی و…

 • پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

  بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان,پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان,دانلود…

 • کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری

  بافندگی حلقوی,بافندگی حلقوی پودی و تاری,کارآفرینی بافندگی,کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری دانلود فایل [1]

 • پایان نامه بررسی نقش نماز در شخصیت جوانان

  پایان نامه بررسی نقش نماز در شخصیت جوانان,پروژه بررسی نقش نماز در شخصیت جوانان,تحقیق بررسی نقش نماز در شخصیت جوانان,دانلود پایان نامه بررسی نقش نماز در شخصیت جوانان,شخصیت جوانان,مقاله بررسی نقش نماز در شخصیت جوانان,نقش,نماز دانلود فایل [1]

 • پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در كشورهای جنوب شرق آسیا

  پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در كشورهای جنوب شرق آسیا دانلود فایل پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در كشورهای جنوب شرق آسیا مقدمه وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور     گونه ای جدید از رژیم های…

 • پایان نامه بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران

  بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران,پایان نامه بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران,پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران,مواد مخدر در کلان شهر تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در…

 • پاورپوینت بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر

  پاورپوینت بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر,تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر,دانلود پاورپوینت بررسی اثر بخشی آموزش…

 • استفــاده از رادیــو دوطــرفه در نظارت پروژه

  استفــاده از رادیــو دوطــرفه در نظارت پروژه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله استفــاده از رادیــو دوطــرفه در نظارت پروژه,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,رادیو,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود مقاله استفــاده از…

 • بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته

  اندازه شركت,بازده سهام,بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته,روش HML,روش SMB,شركت های پذیرفته شده در…

 • پایان نامه بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام

  پایان نامه بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام دانلود فایل پایان نامه بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام چكیده در رابطه با طرح پی جویی و پتانسیل یابی كانسارهای غیر فلزی كانسارهای استان ایلام ، مواردزیر استفاده و نقشه های مورد نظرتهیه…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع CBT به شیوه داتلیو

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تعاریف و مدل های تاب آوری,مبانی نظری پژوهش دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع CBT به شیوه داتلیو در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ

  ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ دانلود فایل ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺮح ﻛﺎر: ١-اراﻳﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺮﻣﺖ و ﺳـﺎﻣﺎن دﻫـﻲ در  زﻣﻴﻦ ﻫﺎی (ﻛﺸﺎورزی،ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ...) ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ…

 • پایان نامه فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی

  پایان نامه فیزیو تراپی,پایان نامه فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی,فیزیو تراپی,فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی دانلود فایل پایان نامه فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی قسمتی از متن: ·         تست و تمرین : عملكرد گردش خون اصلی دستگاه…

 • پایان نامه بررسی نیروگاه گاز

  پایان نامه بررسی نیروگاه گاز,پروژه بررسی نیروگاه گاز,تحقیق بررسی نیروگاه گاز,دانلود پایان نامه بررسی نیروگاه گاز,گاز,مقاله بررسی نیروگاه گاز,نیروگاه دانلود فایل پایان نامه بررسی نیروگاه گاز در 118 صفحه ورد قابل ویراریش   مقدمه)معرفی) امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه وتولید…

 • گزارش کارآموزی ترویج و زراعت-جهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه

  تربت حیدریه,ترویج,جهاد كشاورزی,دانلود گزارش کارآموزی ترویج و زراعتجهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه,زراعت,شهرستان,کاراموزی ترویج و زراعتجهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه,کارورزی ترویج و زراعتجهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه,گزارش کارآموزی ترویج و زراعت-جهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه,گزارش کاراموزی ترویج و زراعتجهاد كشاورزی شهرستان…

 • بررسی جو عاطفی خانواده بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی دخترانه

  بررسی جو عاطفی خانواده بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی دخترانه,پایان نامه مدرک روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه  مدرک روانشناسی بالینی بررسی جو عاطفی خانواده بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی دخترانه شهرستان نیر در سال 89-90…

 • پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان

  پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان,دانلود پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان دانلود فایل پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان این پاورپوینت در 43 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : مهمانسرای عباسی (اصفهان)مهمانسرامعماری مهمانسرای عباسیکاروانسرا، مهمانسرا می شودمعماری مهمانسرای عباسیتصاویر از مهمانسرای عباسیمنابع

 • طرح توجیهی کارتن پشت طوسی

  طرح توجیهی کارتن پشت طوسی دانلود فایل طرح توجیهی کارتن پشت طوسی عناوین طرح کارآفرینی تولید کارتن پشت طوسی شامل :  مقدمه معرفی کارتن پشت طوسی نام و کد محصول (آیسیک ۳) شماره تعرفه گمرکی محصول بررسی و ارائه استاندارد…

 • کارآفرینی شركت سود خانه استقلال سهامی خاص

  شركت سود خانه استقلال سهامی خاص,کارآفرینی شركت سود,کارآفرینی شركت سود خانه استقلال سهامی خاص دانلود فایل کارآفرینی شركت سود خانه استقلال سهامی خاص قسمتی از متن: تاریخچه فعالیت شركت : شركا فریكوریفیك ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت…

 • مقاله ازدواج موقت (نکاح منقطع)

  مقاله ازدواج موقت (نکاح منقطع) دانلود فایل ازدواج موقت عناوین: 1- مقدمه 2- زندگی امروز و ازدواج موقت 3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی 4- رهبانیت موقت ، كمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟ 5- ازدواج آزمایشی 6-…

 • مقاله انتقال تصویر با دوربین های مدار بسته

  مقاله انتقال تصویر با دوربین های مدار بسته دانلود فایل مقاله انتقال تصویر با دوربین های مدار بسته چکیده امروزه استفاده از سیستم های نظارت تصاویری به عنوآن یکی از پارامترهای مهم مدیریت در مراکز صنعتی و اداری جهت نظارت…

 • پاورپوینت نورپردازی در فضاهای آموزشی

  پاورپوینت نورپردازی در فضاهای آموزشی دانلود فایل پاورپوینت نورپردازی در فضاهای آموزشی نورپردازی در فضاهای آموزشینورپردازی مناسب برای مدارس و موسسات آموزشیاین پاورپوینت در 105 اسلاید می باشد. به همراه کتاب pdf و متن ترجمه شده کتاب در 27 صفحه فایل…

 • پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc)

  پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc),رشته زبان و ادبیات عرب (MSc) دانلود فایل پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب (M.Sc) موجز الرساله  (چکیده) : قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا…

 • پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار

  افراد مبتلا به آرتروز و افراد بهنجار,اه های مقابله با درد در افراد مبتلا به آرتروز,پایان نامه سلامت روان و راه های مقابله با درد,پایان نامه مقایسه ی سلامت روان,پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با…

 • مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

  جهانی شدن اقتصاد و آثار آن,مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن دانلود فایل مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن جهانی شدن اقتصاد بیش از آنكه زاییدة پیشرفت فن آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاست گذاری…

 • شهر الکترونیک

  شهر الکترونیک دانلود فایل شهر الکترونیک درایران فرهنگ شهرهای الكترونیكی و اینترنتی در حال گسترش ا ست و كم‌كم باور مسئولین در درك نیاز حركت به سمت و سوی شهرهای الكترونیكی در حال شكل گیری است. شاید در سال 1379…

 • سمینار برق بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری

  سمینار برق بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری دانلود فایل سمینار برق بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری  لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده: …

 • پایان نامه بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

  بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد,پایان نامه بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد دانلود فایل بررسی شیوه های  مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد چکیده : نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر…

 • پایان نامه بلایای طبیعی

  پایان نامه بلایای طبیعی دانلود فایل پایان نامه بلایای طبیعی تاریخچه مرور وقایع گذشته و آمارهای بهداشتی در طول 20 سال گذشته نشان می دهد که بلایای طبیعی باعث مرگ بیش از سه میلیون و حداقل 800 میلیون نفر زخمی…